2022 – Nordisk terapigaranti

Ungdomarna i Norden mår bevisligen sämre än någonsin. I varje nordiskt land diskuteras ungdomarnas psykiska hälsa, utan att politikerna åstadkommer några påtagliga förändringar eller resultat. I en nationell undersökning på Grönland meddelade 93 % av de unga kvinnorna att de lider av åtminstone ett psykiskt besvär.

Beslutsfattarna måste sluta med sina festtal om psykisk hälsa och gripa sig saken an. Alla medel bör tas i bruk och därför behövs det också nordiskt samarbete i frågan för att peppa varandra, även om det är fråga om ett i hög grad nationellt ansvarsområde.

Ett fungerande alternativ som har förts fram är den modell som har införts i Storbritannien och konstaterats fungera och som går ut på att tillhandahålla kortterapi redan då man söker sig till en vårdcentral. I de nordiska länderna ligger det största problemet i det avseendet i bristen på personal.

Därför kräver vi att:

  • de ungas psykiska hälsa uppmärksammas i allt nordiskt beslutsfattande,
  • det på nordisk nivå målsätts en tid inom vilken den som söker sig till mentalvårdstjänster ska få professionell hjälp och att åtgärder för att korta av vårdköerna vidtas nationellt
  • det satsas på samarbete i utbildningen för personal inom psykiatrin i Norden
  • gränshinder som försvårar för studerande i ett annat nordiskt land att söka sig till vård ska avvecklas ytterligare.