Vår politik

Ungdomens Nordiska råd är ett politiskt forum för unga i Norden, och en essentiell del av det nordiska samarbetet. Vi för in ungas röst i beslutsfattande processer, och lyfter fram viktiga frågor som rör ungdomar i Norden på dagordningen. Vår agenda skapas via den demokratiska processen som samlar hela den politiska ungdomsrörelsen i Norden. Vi arbetar över partigränserna för att föra ungas röst i beslutsfattandet.

Vi har under flera år arbetat för ett starkare nordiskt samarbete på miljö- och klimatområdet. Vi har antagit flera resolutioner som lägger vikt vid jämställdhet mellan könen, och påpekat hur viktigt det är att de nordiska public service-tv-kanalerna ska vara tillgängliga i hela Norden. Dessutom arbetar vi för att unga lättare ska ha tillgång till utbildning och arbete i de nordiska länderna, för förbättringar av utbildnings- och jobbprogram som Nordjobb och Nordplus, och ett gemensamt nordiskt studiekort som ger rätt till studentrabatter i hela Norden. Vi har även antagit resolutioner till stöd för homosexuellas rättigheter och kritiserat Färöarna för att inte skydda dessa rättigheter. År 2006 antog vi en resolution för att återuppta kommersiell valfångst på hållbara villkor. Vi har upprepade gånger påpekat att det är ett problem att de unga i Norden blir allt sämre på att förstå varandra. Därför vill vi att undervisningen i de nordiska språken stärks i hela Norden.

Beslutsfattande i nordiskt samarbete

Ungdomens Nordiska Råd är en fast del av Nordiska rådet. Nordisk Råd er samarbejdsorgan for de fem nordiske parlamenter i Danmark, Finland, Sverige Norge og Island, samt for de tre selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Rådet blev dannet i 1952 og har siden taget initiativer og været rådgivende og kontrollerende instans i sager, som angår det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd har 87 valgte medlemmer. Rådsmedlemmerne sidder i landenes parlamenter og udvælges af parlamenterne efter forslag fra partigrupperne. Der afholdes ikke direkte valg til Nordisk Råd.

Forslag, som vi kommer med, bliver givet videre til Nordisk Råd. UNR-præsidiets medlemmer er med til møder hos respektive medlemsorganisationer samt udvalg i Nordiska rådet, og vores præsident taler til Nordiska rådets årlige session. Vores synspunkter bliver hørt i Nordiska Rådet og kan være med til at skabe debat mellem nordisk ungdom. Sådan kan vi påvirke Nordiska rådets resolutioner og således også nordisk politik.

Nordisk Råd, som ledes af Præsidiet, samles til to årlige møder, temasessionen og den ordinære session, hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som man ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. På den ordinære session vælges desuden præsidenten, vicepræsidenten og medlemmerne af Præsidiet for det kommende år. Præsidentskabet roterer mellem landene.

Medan Nordiska rådet består av parlamentariker från alla Nordiska länder samt självstyrande områden, är Nordiska ministerrådet samarbetsorganen för de nordiska regeringarna. Ordförandeskapet i ministerrådet varar ett kalenderår i taget och roterar mellan de nordiska länderna enligt bestämd ordning, så att ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och presidentskapet i Nordiska rådet alltid hålls av två olika länder åt gången.

Sakfrågor för politisk behandling

Sessionen

Sessionen är vårt högsta organ och hålls årligen i samband med Nordiska rådets session, alltid helgen innan i samma stad. Under vår session godkänns nästa årets verksamhetsplan och budget. Sessionen väljer ett nytt presidium och en ny president för UNR. Resolutioner som godkänns under vår session förs vidare till Nordiska rådets session