2019 – Aggressiv skatetplaneing

Skatteparadis och aggresiv skatteplanering försvagar skatteintäkterna för stater, tillit och normer i samhället, balansen I skattesystemen och transparensen. För att motverka skadlig internationell skatteplanering måste informationsutbytet mellan skatteparadisländerna och de skattepliktiga individerna öka. 

Prissättningen för transaktioner och olika lagstiftning i länderna erbjuder nästintill oändliga möjligheter för aggressiv skatteplanering i multinationella företag. Situationen är ohållbar. Kapitalet flödar ut till länder med den starkaste banksekretessen och obefintlig skatt. 

Tillsammans med skatteplanering är också lågskattekonkurrens ett allvarligt problem. På lång sikt kommer den offentliga sektorns finansiella bas reduceras om vi låter tävlingen i att pressa ner skatterna fortgå. 

  • Vi behöver gemensamma och överstatliga regleringar
  • Multinationella bolag ska redovisa intäkter I varje enskilt land Finansiell rapportering i varje land ska vara obligatoriskt för multinationella företag.
  • Det är nödvändigt att övergå till att beskatta på företagen totala resultat på företagsniv, då krävs internationellt överensstämmande regler.
  • Det ska finnas ett golv för hur låg företagsskatten får vara som är absolut. 

Reservation: Nordisk Ungkonservativ Union, Nordisk Friheds Ungdom och Kristdemokratisk Ungdom i Norden.