2021 – HBTQIA+ historia hör hemma i läroplan

Genusmedveten undervisning och vikten av att ha en förståelse för mångfalden av sexuell läggning och kön presenteras som mål för de övre klasserna i den obligatoriska utbildningen, men man bör redan från grundskolan lägga stor vikt vid frågor som berör HBTQIA+. 2018 var Skottland det första landet i världen som introducerade historieundervisning om HBTQIA+ i landets statliga skolor. Det ansågs viktigt att skolsystemet stöttar alla individer att nå sin fulla potential och att det därför är viktigt att mångfald syns i utbildningen, något som vi också bör sträva efter. Beslutet kommer inte bara att förbättra inlärningsupplevelsen för HBTQIA + personer, utan alla elever kommer att lära sig att hylla skillnader, få förståelse och uppmuntras att inkludera. Vi behöver alla ha kunskap om HBTQIA+ begrepp och deras kamp för sina rättigheter genom hela vår historia, så att vi skapar ett inkluderande samhälle fritt från fördomar och diskriminering.

För att uppnå jämställdhet krävs åtgärder på alla nivåer när det gäller normkritik och genusmedvetenhet. Bidragande faktorer till ojämlikhet är bland annat isärhållandet av könen och heteronormativitet. Som en motkraft till detta krävs kunskap om och inkludering av HBTQIA+- personer. Kunskap om HBTQIA+-historia skulle bidra till inkludering.

HBTQIA+-personers rättigheter och inkludering är viktiga frågor och vi bör arbeta aktivt för att bekämpa diskriminering av HBTQIA+-personer och utöka deras rättigheter, oavsett om det gäller lagstiftning eller tillgång till vård. Kunskap om rättigheter och HBTQIA+-begrepp och historia skulle ge unga människor kunskap och möjligheter att känna sig inkluderade, men det skulle också ha en positiv inverkan på samhället på lång sikt. Detta är ett annat område där vi kan bli mer aktiva när det gäller att skydda HBTQIA+-personers rättigheter och inkludering i samhället.

Därför bör Ungdomens Nordiska råd arbeta för att:

  • Uppmuntra till att HBTQIA+-historia ingår i de nationella läroplanerna för grundskolan.