2023 – Norden ska vara en kärnvapenfri zon

Samtliga nordiska länder är nu medlemmar eller kandidatländer till NATO. NATO är en försvarsallians där flera av världens kärnvapennationer ingår. Kärnvapen är de värsta massförstörelsevapen som mänskligheten har lyckats producera och utsprid-ningen av dem måste begränsas. Detta i enlighet med det icke-spridningsavtal som samtliga nordiska länder förbundit sig till. De nordiska länderna har länge varit en stark röst för nedrustning av kärnvapen och för en kärnvapenfri värld, det ska vi fort-sätta vara. Ett steg på vägen är att utlysa Norden som en kärnvapenfrizon, något som redan gjorts i delar av Latinamerika med framgång. När omvärlden börjar bli allt mer osäker är risken för upprustning stor, här ska Norden vara en motpol. Ska Nor-den med trovärdighet fortsätta kämpa för nedrustning kan vi inte tillåta kärnvapen i Norden. Därför bör ungdomens nordiska råd sträva efter att de Nordiska länderna tydligt ska uttala att inga kärnvapen tillåts på nordisk mark. 

UNR uppmanar Nordiska rådet och nordiska ministerrådet: 

  • Att verka för att inga kärnvapen ska få finnas på nordiskt territorium. 
  • Att verka för att Norden utlyses som en kärnvapenfri zon.