2018 – Byggnadsprojektet av Ishavsbanan måste avslutas på grund av allvarliga konsekvenser för arktiska områden och samernas traditionella näringar

Bland andra finska regeringen planerar som bäst byggandet av en järnväg mellan södra Finland och Ishavet. Den rutten som planeras som bäst skulle ha sin ändstation i norska Kirkenes och tågen planeras starta köra 2030. Det planerade byggnadsprojektet skulle gå igenom samernas renskötselområden i båda länder och skulle förhindra idkandet av traditionella näringar för samer. År 2016 har UNR tagit ställning för bevarandet av samiska språk och kultur. Således stödjer UNR inte byggandet av en ishavsbana.

Enligt en utredning beställd av finska trafikverket är byggnadsprojektet ekonomiskt olönsam vid sidan om att projektet hotar både arktiska naturen och samernas traditionella näringar.

Flera olika rutter har planerats på banprojektet, men oberoende vilken man skulle välja, skulle rutten köra igenom naturskyddsområden. Banan skulle i första hand tjäna import av industrins råvaror till Europa, vilket också framgår i utredningen, och skulle således inte tjäna den lokala befolkningen eller turism. Banan skulle främja större olje-, skogs- och gruvindustri i området, vilket i sin tur försnabbar klimatförändringen och förstör arktisk natur. Den unika karaktären och känsligheten av den arktiska naturen är någonting som UNR ofta har lyft upp i diskussioner. Därför ska vi utnyttja alla sätt för att stoppa klimatförändringen och skydda den känsliga naturen i området.

Den lokala befolkningen har åsidosatts i planeringen av Ishavsbanan och projektet är inte planerat för dem. Byggnadsprojektet som skulle gå tvärs igenom Sameland skulle ha markanta påverkningar i lokala befolkningens liv och skulle försvåra idkandet av traditionella näringar, särskilt för samer. Byggnadsprojektet av Ishavsbanan skulle bryta mot samernas rätt till att upprätthålla och utveckla sina språk och kultur som garanteras av finska grundlagen och ILO 169-avtalet som har ratificerats av Norge. Utlämning av samer från planeringsprocesser är ett exempel av detta.

Där för vill UNR

  • Att förberedelserna av Ishavsbanan avslutas
  • Att samtliga nordiska länder satsar på inkludering av samer och lokala befolkningar i planeringen av liknande projekt med stora påverkningar i deras liv

Hänvisningar:

Ishavsbanan skulle tillsammans med RailBaltica och FinEst Link skapa en transportrutt till Öst- och Centraleuropa och tjäna import av varor till Europa. Källa: Yhteenveto ja johtopäätökset [Sammanfattning och slutsatser], s. 68, Jäämeren ratayhteyden kysyntäpotentiaalin ja vaikutusten arviointi [En utvärdering om potententiella efterfrågan och påverkningar av en järnvägsförbindelse till Ishavet], Ramboll Ab, bästalld av Trafikverket (Finland), Trafikverkets publikationer 3/2018, https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/ramboll_jaameren_ratayhteyden_web.pdf (läst 5.10.2018)

Projektets olönsamhet i alla linjer. Källa: Yhteenveto ja johtopäätökset [Sammanfattning och slutsatser], s. 68, Jäämeren ratayhteyden kysyntäpotentiaalin ja vaikutusten arviointi [En utvärdering om potententiella efterfrågan och påverkningar av en järnvägsförbindelse till Ishavet], Ramboll Ab, bästalld av Trafikverket (Finland), Trafikverkets publikationer 3/2018, https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/ramboll_jaameren_ratayhteyden_web.pdf (läst 5.10.2018)

Ordförande för Sametinget i Finland, Tiina Sanila-Aikios kritik mot projektet och att samerna hade förbisetts i planeringen: Planer på tågbana till Kirkenes väcker ont blod bland samer, Mikael Sjövall, Hufvudstadsbladet, 12.3.2018,  https://www.hbl.fi/artikel/planer-pa-tagbana-till-kirkenes-vacker-ont-blod-bland-samer/ (läst 5.10.2018)