2019 – Samarbete för nordisk kollektivtrafik

Eftersom kollektivtrafik vanligtvis är en regionalpolitisk fråga uppstår ett brett spektrum av system även inom länder. Som en följd av detta är att särskilt besvärligt att resa med kollektivtrafik jämfört med att resa med bil i gränsöverskridande regioner. 

Flera EU-direktiv, däribland direktivet om intelligenta transportsystem (direktiv 2010/40 / EU), är nu på plats för att säkerställa att rese- och trafikdata är lättillgängliga för transportörer, förvaltningsorgan och serviceoperatörer. Dessutom har flera europeiska regeringar antagit eller lagt fram lagstiftningsförslag rörande integrerade biljetter, dvs omfattande biljetteringssystem som gör att passagerare som använder olika transportsätt kan resa med en enda biljett. Den hittills mest omfattande är den finska (2018) som innehåller bestämmelser för att öppna gränssnitt för vanligt prissatta enkelbiljetter inom väg- och järnvägstrafik. På samma sätt presenterade den danska regeringen ett liknande lagförslag förra året, och den svenska regeringen meddelade nyligen att den också kommer att undersöka hur man inför ett nationellt integrerat biljettsystem för all kollektivtrafik. För närvarande finns det emellertid inte ett verkligt integrerat gränsöverskridande biljettprogram.

Norden är särskilt väl lämpad att initiera världens första integrerade gränsöverskridande biljettprogram eftersom flera nordiska länder redan bygger nationella ramverk. Utan nordiskt samarbete inom området för integrerade biljettsystem finns det en risk att ett stort antal pendlare i gränsöverskridande regioner såsom Öresund inte kommer att dra nytta av denna annars fördelaktiga utveckling. 

Därför ska Ungdomens nordiska råd verka för:

  • Ett nordiskt, gränsöverskrivande biljettinitiativ.
  • Att göra skillnad mellan reseinformationstjänster och applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) för att sälja biljetter inom detta nordiska system.
  • API:er som ska vara öppna så att tredjepartsleveratörer kan komma åt viktig data för att skapa nya integrerade tjänster, biljettförsäljningen bör inte begränsas till några få, utan vara öppen för nya aktörer.