2021 – Värna den nordiska passunionen

Alltsedan 1952 har det varit möjligt att resa mellan de nordiska länderna utan att behöva uppvisa pass eller annan resehandling. Först flera decennier senare infördes en liknande passfrihet inom ramen för Schengensamarbetet, som har kommit att omfatta merparten av Europas länder. Den långa historien av fri rörlighet inom Norden har främjat samarbetet länderna emellan och har skapat goda förutsättningar för alltifrån arbetsmarknaden till turismen.

I exceptionella lägen kan det av säkerhetsskäl vara befogat att införa säkerhetskontroller. På senare år har emellertid såväl den nordiska passunionen som Schengensamarbetet fått utstå stora påfrestningar — först i samband med den stora migrationsvågen 2015 och nu senast under coronapandemin. I vilken omfattning länderna i samarbetet får tillämpa ”tillfälliga inre säkerhetskontroller” regleras i den så kallade Schengenkodexen. Där framgår att kontrollerna kan förlängas till maximalt två års löptid. Detta till trots har Sverige, Norge och Danmark under sex års tid, i varierande omfattning, tillämpat dylika kontroller.

Den nordiska passunionen är en bärande pelare i det nordiska samarbetet. När nu pandemin klingar av är det av yttersta vikt att den fria rörligheten inom Norden värnas.

UNR anser att:

  • den nordiska passunionen ska värnas.
  • rörelsefriheten inom Norden bara får inskränkas i exceptionella lägen när ingen annan åtgärd är tillräcklig.