2022 – Norden ska bli världens första klimatneutrala region

Klimatkrisen är akut och drabbar oss här och nu. Vi ser hur bränder, översvämningar och torka blir allt vanligare. För att vår ungdomsgeneration ska ha en beboelig planet att leva på i framtiden krävs radikala utsläppsminskningar. Här ska Norden gå före och visa klimatledarskap. Vi ska sänka utsläppen samtidigt som vi bibehåller höga välfärdsambitioner. Norden ska bli världens första fossilfria region och ligga i linje med Parisavtalets mål om att hålla jordens temperaturökning under 1,5 grader. För att Sverige ska ligga i linje med Parisavtalet krävs att vi har nettonollutsläpp senast 2035, det bör vara en rimlig ambition för hela Norden.

Något som är viktigt för att få ned utsläppen är att ställa om industrin och transportsektorn så att den blir helt utsläppsfri. Här finns det stor potential för Norden att ligga i framkant genom att elektrifiera tillverkningsindustrin och transportsektorn. För att det ska vara möjligt behövs mer produktion av fossilfri och billig el i hela Norden. Det är också viktigt att bygga ut de hållbara transportmedlen såsom kollektivtrafik och tåg mellan de nordiska länderna för att minska flygresandet. Det bör göras billigare i synnerhet för unga. Att satsa på teknik för att fånga in koldioxid är en annan viktig åtgärd för det kommer inte räcka att bara minska utsläppen om vi ska nå klimatmålen i den takt som Parisavtalet kräver.

UNR uppmanar regeringar och parlament i de nordiska länderna:

  • Att verka för att Norden blir världens första klimatneutrala region, men senast år 2035, och därefter klimatpositiv.
  • Att satsa mer resurser på att öka produktionen av el från fossilfria energislag för att ställa om till en utsläppsfri industri och transportsektor.
  • Att tågtrafiken byggs ut mellan de nordiska länderna samt görs billigare än att flyga, i synnerhet för ungdomar.
  • Att satsa mer resurser på att utveckla teknik för att fånga in koldioxid så att det snabbare kan börja användas.