2022 – Det nordiska samarbetsavtalet måste moderniseras

Helsingforsavtalet undertecknades för 60 år sedan och det har inte ändrats sedan 1995. Under de senaste 25 åren har det skett många förändringar i Norden och i världen, vilket också påverkat grunden för det nordiska samarbetet. Några stora förändringar har varit t.ex. den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen, det ökade antalet flyktingar och klimatkrisen. Dessa förändringar har haft stor påverkan och kommer att ha fortsatt påverkan på de nordiska länderna och samarbetet mellan dem.

Helsingforsavtalet nämner inte till exempel samarbete kring klimatåtgärder utöver miljövården. De senaste åren har olika kriser börjat blivit vardag och inför framtiden bör krisberedskap vara en del av samarbetsbasen. När Helsingforsavtalet undertecknades var det inte möjligt att inkludera utrikesoch säkerhetsfrågor i samarbetets kärndelar, men situationen är nu en helt annan. Nuvarande samarbetet inkluderar även ärenden som inte är en del av Helsingforsavtalet, därför vore det naturligt att göra tillägg i avtalet. De kärnområden för samarbete som nämns i Helsingforsavtalet är fortfarande relevanta, men det kan vara svårt att bedöma hur bra de har uppnåtts. Därför är också utvärdering av förverkligandet av avtalets mål viktigt.

UNR vill att:

  • Helsingforsavtalet uppdateras att för att motsvara det nuvarande samarbetet och stärka det
  • Punkter om klimat och biodiversitet samt utrikespolitik, krisberedskap och säkerhet läggs till i Helsingforsavtalet
  • Utvärdering av förverkligandet av avtalets mål är en del av uppdateringsprocessen