2021 – En grønnere framtid for lufttransporten

Chicago-konvensjonen (også kjent som the Convention on International Civil Aviation) etablerte the International Civil Aviation Organisation (ICAO), som er et spesialisert byrå innen FN som har som oppgave å koordinere og regulere internasjonal luftfart. Chicago-konvensjonen ble signert av 52 land i 1944, og trådte i kraft i 1947. Konvensjonen regulerer regler for flyrommet, registrering og sikkerhet, samt at den slår fast hvilke rettigheter medlemslandene har innenfor luftfartsområdet. Den fritar også drivstoff brukt i den internasjonale luftfarten fra avgifter.

Innenlands flytrafikk reguleres av nasjonale myndigheter, og slik burde det også være i framtiden. Internasjonale flyvninger er derimot i stor grad regulert av overnasjonale regler. Disse overnasjonale reglene må reflektere de felles målene våre i Parisavtalen, og derfor må det gjøres mulig å avgiftsbelegge internasjonale flyvninger slik at internasjonal flytrafikk kan gjøres mer klimavennlig.

Ungdommens Nordiske Råd vil derfor:

  • At de nordiske landene tar initiativ til å reforhandle Chicago-konvensjonen med et klart mål om å øke avgiftsnivået på internasjonale flyvninger