2021 – Skogbruket må regnes som en bærekraftig aktivitet

Fotosyntesen og det naturlige kretsløpet er en av de beste metodene for å fange og lagre karbon. I prinsippet er dette en syklus som fanger og slipper ut den samme mengden CO2, men den vil lagre CO2-utslipp når treverket for eksempel brukes som bygningsmateriale eller til erstatning for fossile brensler.

EU arbeider nå med en taksonomi for bærekraftig aktivitet og grønn finans. Det legges per nå til grunn at skogbruk ikke inkluderes som en grønn aktivitet. Dette betyr at investeringer i skogbruk vil kunne bli vanskeligere og dyrere i framtiden. Dette kommer fra det samme EU som snakker om bygging i tre som en klimaløsning, slik man kunne høre i Von der Leyens speech of the union for kun et år siden.

Samtidig som dette reviderer EU LULUCF (Land use, land-use change and forestry), og hvordan man skal beregne CO2-fangst fra skogen og skogbruket. Resultatet vil ha store konsekvenser for de nordiske landene. LULUCF er per i dag alt for defensivt når det kommer til skogbrukets potensial som klimaløsning, og ved å bruke hogstnivået fra 2009 tar en ikke hensyn til den stadig endrere, dynamiske karakteren til skogen og naturen. Det har vært en stor utvikling innenfor skogbruket det siste tiåret. Skogbruk har tradisjonelt sett vært et politikkområde som styres på nasjonalt nivå. På mange måter gir EU seg derfor en makt det ikke har, noe som begrenser utviklingen av grønn industri og framtidsrettede løsninger.

Ungdommens Nordiske Råd krever derfor at:

  • EU-taksonomien for bærekraft og grønn finans inkluderer skogbruk som en bærekraftig aktivitet
  • At de nordiske landene jobber sammen for å fjerne bærekraftig skogbruk fra LULUCF