Vill du bli presidiemedlem?

Presidiet leder och driver verksamheten mellan sessionerna. Presidiet representerar UNR och ansvarar för implementeringen av resolutioner. Vi framför först och främst våra synpunkter till Nordiska rådets politiker då vi deltar på mötena i Nordiska rådets utskott. Våra ståndpunkter får utrymme i Nordiska rådet och kan även skapa debatt bland politiskt aktiva ungdomar i hela Norden. 

Presidiets medlemmar representerar paraplyorganisationerna, varav presidenten representerar en och resten representeras av de övriga medlemmarna i presidiet. Dessutom är Föreningarna Nordens Ungdomsförbund observatör. Presidiet väljs under den årliga sessionen och endast närvarande delegater är valbara till presidiet. Närvarokravet kan frångås om 2/3 av sessionen understöder detta. Paraplyorganisationerna ska nominera två kandidater, en ordinariemedlem och en vara (suppleant). Presidentens paraplyorganisation ställer upp endast en kandidat till vara (suppleant). Detaljer om valprocessen finns i vedtäkterna. 

Sessionen

Sessionen är vårt högsta organ och hålls årligen i samband med Nordiska rådets session, alltid veckoslutet innan i samma stad. Under vår session godkänns nästa årets verksamhetsplan och budget. Sessionen väljer ett nytt presidium och en ny president för UNR. Resolutioner som godkänns under sessionen förs vidare till Nordiska rådets session

Nyheter