2023 – Att stärka motståndskraften: utöka samhällets lager av förnödenheter och säkra kritisk infrastruktur

Länderna i Norden delar många likheter, inklusive sociala välfärdssystem, demokratisk samhällsstyrning och åtaganden om hållbarhet. Samtidigt har vi liknande svagheter inom våra samhällen, särskilt i relation till kriser. Kravet på att vara förberedd på potentiella kriser växer varje dag, drivet av effekterna av klimatförändringar och de förhöjda säkerhetsriskerna i vårt närområde. En ökad frekvens och allvarlighetsgrad gällande naturkatastrofer, exempelvis extremväder, utgör ett betydande hot mot tillgången till väsentliga resurser. Dessa händelser medför en hög risk för allvarliga störningar av våra leveranskedjor, vilket leder till brist på viktiga resurser som mat, bränsle och värme. Dessutom står Norden inför en ökad risk för konflikter. Förekomsten av beväpnade konflikter och politisk instabilitet i grannregioner hotar direkt stabiliteten och säkerheten i de nordiska länderna. I händelse av ett krig som påverkar våra nationer måste vi vara fullt beredda att reagera effektivt och skydda våra intressen. Vi måste erkänna dessa gemensamma risker och sårbarheter. När alla dessa hot finns över oss är det avgörande att vi investerar i omfattande beredskapsplaner och strategier för nödsituationer. Detta inkluderar att förbättra vår förmåga till att hantera katastrofer, stärka vår infrastrukturs motståndskraft och främja regionalt samarbete för att mildra de potentiella effekterna av dessa hot. Genom att proaktivt ta itu med dessa utmaningar kan vi tillsammans säkerställa säkerhet, trygghet och välfärd i våra samhällen och upprätthålla de värderingar som definierar Norden. 

Därför uppmanar UNR det nordiska rådet: 

  • Att arbeta för att utöka samhällets lager av förnödenheter, såsom livsmedel, bränsle och hemuppvärmningsresurser. 
  • Att arbeta för att säkra och utöka våra backupsystem för kritisk infrastruktur, inklusive transport, kommunikation, el, vatten, värme och bränsle. 
  • Att stärka och förbättra samarbetet mellan de nordiska länderna för effektiv krishantering. 
  • Att investera i robusta och hållbara infrastruktursystem för att säkerställa kontinuitet under kriser. 
  • Att stärka utbildning och medvetenhet om katastrofberedskap för att öka samhällets motståndskraft. 
  • Att öka resurserna för räddningstjänster för att möjliggöra snabba och effektiva insatser i kritiska situationer. Att främja samarbete med internationella intressenter för att förbättra den regionala säkerheten och det regionala samarbetet.