2018 – Bedre integrering av flyktninger

Omtrent 65 millioner mennesker er i dag på flykt fra sine hjem. Dette er det høyeste tallet siden andre verdenskrig og skyldes langvarige kriger og konflikter, klimaendringer og enorme ulikheter i levestandard.

Som rike land med høy levestandard har vi en forpliktelse for å hjelpe de menneskene som rammes. Vi, som trygge land har også et ansvar for å gi dem beskyttelse. I tillegg må vi øke støtten til områdene hvor størsteparten av flyktningene er.

UNR ønsker å øke de nordiske landenes kvote for overføringsflyktninger fra UNHCR. Dette systemet er per i dag det beste systemet for overføring av flykninger med stort behov for beskyttelse. Likevel skal en økning av kvoten ikke gå på bekostning av de som søker asyl ved landegrensene.

Mange av flykningene som ankommer Europa er enslige barn. UNR mener at disse barna skal få beskyttelse og omsorg, og bli integrert i deres nye hjemland så raskt som mulig. Mindreårige enslige asylsøkere som ikke kan returneres til et trygt sted, bør få permanent opphold.

Migrasjonskrisen vi har vært vitne til de seneste årene viser at Dublin-avtalen ikke lenger fungerer. Det bør forhandles frem en ny avtale for grensesamarbeid, så vel som felles kvotesystem.

UNR mener at flyktninger må få sin asylsøknad behandlet så raskt som mulig, for å forenkle videre integrering. Hvis flyktningene har krav på asyl, bør de bosettes hurtig for å sette i gang deres integrasjonsprosess.

Når flyktninger bosettes i et nytt lokalsamfunn, bør de motta god oppfølging av det offentlige. Det betyr at de blir implementert i samfunnet, noe som blant annet inkluderer språktrening og tilgang til utdanning, barnehage og tidlig deltagelse i arbeidslivet.

UNR mener at bedre integrering av flyktninger vil styrke de nordiske landene og gi flyktninger en bedre mulighet til å lykkes i sitt nye hjemland.

UNR vil:

  • Øke de nordiske landenes kvoter for overføringsflyktninger fra UNHCR
  • Reforhandle Dublin-avtalen
  • Styrke integrasjonsprosessen for flyktninger