2021 – Lagstifta om könsneutrala personnummer och ett tredje kön i Norden

Diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck är förbjuden enligt nuvarande lagstiftning eller rättspraxis i alla de nordiska länderna, men våra strukturer och vår lagstiftning är fortfarande orättvist för dem som står utanför binära kön. Gällande lag i Finland, Sverige, Danmark och Norge föreskriver att en person lagligen kan vara endast man eller kvinna, vilket inte är i linje med verkligheten då exempelvis intersexuella eller icke-binära personer inte erkänns. En lagändring som möjliggör ett tredje juridiskt kön skulle göra livet lättare för personer som tillhör en könsminoritet. Detta har redan genomförts som lag på Island.

Rätten till självbestämmande över den egna könsidentiteten måste säkras genom lagstiftning, och ingen ska tvingas följa en könstillhörighet som man inte tillhör. Att juridiskt erkänna ett tredje juridiskt kön ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030. FN:s oberoende expert på sexuell läggning och könsidentitet (IE SOGI) rekommenderar i sin rapport till FN:s generalförsamling 2018 att stater ska erkänna icke-binära identiteter och erbjuda fler juridiska könsmarkörer än bara manliga och kvinnliga. Diskussionen om ett tredje juridiskt kön är inte ny i våra nordiska länder, och det är en fråga som många av våra organisationer redan har lobbat för, men utvecklingen har gått för långsamt framåt. Vår lagstiftning måste ändras nu för att återspegla verkligheten. Ett tredje juridiskt kön säkerställer könsminoriteters rättigheter och rätten till likabehandling. Ett tredje juridiskt kön ökar individens rätt till självbestämmande och minskar möjligheter till diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Därför vill Ungdomens Nordiska råd att:

  • Alla nordiska länder ska införa könsneutralt personnummer.
  • Alla nordiska länder lagstiftar om ett tredje juridiskt kön