Sessionen 2024 ordnas 25-27.10.2024  i Reykjavik, Island.

Kallelsen för sessionen skickas ut senast 25.7.2024.

I fall din organisations kontaktuppgifter har ändrats, vänligen informera oss på adressen unr@unginorden.org.

Har du frågor om sessionen kontakta gärna Sofia Lindholm på sofia.lindholm@unginorden.org.

//

Enligt UNR:s vedtäkter skickas kallelsen till sessionen minst tre månader före sessionen.

§ 5.10 Innkalling og tidsfrister 

Presidiet er ansvarlig for at samtlige av UNRs medlemsorganisasjoner og observatører innkalles med minst tre måneders varsel. Innkallingen skal inneholde følgende: 

  • Tid og sted for sesjonen  
  • Forslag til dagsorden 
  • UNRs arbeidsordning 
  • Oversikt over frister for påmelding, endring av vedtekter, fremme av resolusjoner og personer til tillitsverv 
  • Liste over stemmeberettigede organisasjoner

Rösterna under sessionen

§ 5.6 Stemmeberettige

Fordelingen av stemmer ved UNRs sesjon. Alle politiske ungdomsorganisasjoner, som ifølge § 3 er medlem i UNR, har én stemme. I tillegg har organisasjoner som er representert i Nordisk Råd like mange stemmer i UNR som moderpartiet har i Nordisk Råd. Presidiemedlemmene har dessuten en stemme hver. En representant i UNR kan ha en eller flere stemmer, og stemmene kan ikke fordeles på flere personer. Det er et krav for å bruke stemmeretten at organisasjonen er representert i UNRs sesjon.

Presidiemedlemmene representerer ikke sin medlemsorganisasjon under sesjonen. Paraplyorganisasjonene kan sende egne observatører, men disse har ikke stemmerett. For at representanten skal være stemmeberettiget kreves, foruten hans tilstedeværelse, også en av organisasjonens generalsekretær eller formann underskrevet fullmakt. Presidiets medlemmer representerer ikke sin medlemsorganisasjon under sesjonen.