Mötesrapport 3/19

Nyheter 1.9.2022

I  september möttes presidiet i Helsingfors. UNR:s presidiemöte gick av stapeln söndagen 1.9. var vi diskuterade detaljer kring sessionen, temat för 2020, kontinuiteten i UNR:s arbete samt toolkitten som biodiversitetsprojektet skapat.

Nordiska Rådets möten påbörjades måndagen 2.9. vid Finska Riksdagen. Under eftermiddagen arrangerades ett seminarium om säkerhets- och förvarspolitik, där de nordiska parlamentarikerna efterlyste en ny version av Stoltenberg-rapporten, som skulle visualisera framtiden för det nordiska samarbetet i försvars- och säkerhetspolitik. Mer om detta seminarium kan man läsa på nordens hemsida: https://www.norden.org/sv/news/stoltenberg-ii-rapport-debatterades-i-nordiska-radet.

Under kvällen hade UNR även möjligheten att delta vid ’Nordiskt mingel’ tillsammans med Nordiska parlamentariker. Minglet arrangerades av Pohjola-Norden och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Vidare diskuterades UNR:s resoltuioner under utskottsmöten tisdagen 3.9. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag.

Presidiet

Til præsidiemødet blev der i høj grad diskuteret budget for året 2020. Derudover blev de allersidste beslutninger truffet om Nordisk Råds 71. session i Stockholm. Temaet for årets aktualitetsdebat til sessionen kommer til at være klima.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Två resolutioner presenterades. I den ena föreslogs att det bildas en nordisk samordningsgrupp för att bättre hantera skogsbränder. I den andra togs det upp att UNR säger nej till den föreslagna Ishavsbanan mellan Finland och Norge. Utskottet tackade för resolutionerna, men de föranledde inga beslut.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

I udvalget for kundskab og kultur snakkede vi meget løst om de næste års udfordringer inden for dette udvalg. Derudover infomerede jeg udvalget om hvad UNR’s arbejde lige nu, og frem til sessionan. Ligeledes gav jeg udtryk for vores økonomiske situation, og ønsket om en højere støtte fra NR’s side.

Utskottet för välfärd i Norden

I udvalget for Velfærd i Norden var UNR repræsenteret af Elva Hrönn Hjartardóttir (Socialistisk Ungdom i Norden). I udvalget var der diskussion om- og godkendelse af medlemsforslag og gennemgang af sessionen, sommermøde og andre praktiske ting. Derudover fik vi foredrag om forskellige emne.

UNR fremhævede to resolutioner; “Bedre integrering av flygtninge” og “En nordisk arbejdsgruppe om radikalisering og ekstremisme”. Medlemmerne i udvalget var positive og åbne for diskussionen og syntes resolutionerne var gode men min oplevelse var dog at de ikke kunne tænke sig at bruge alt for meget tid på det. De sagde, at de var opmærksomme på problemet, og at de nordiske lande allerede arbejdede med løsninger. Jeg understregede, at løsningerne i hvert nordisk land ikke var succesrige nok og, at vi sammen kan gøre meget mere, og at de nordiske lande skulle støtte hinanden med ressourcer og struktur for at få bedre resultater.

Den Nordiske grønne venstre gruppe har også lavet en resolution om radikalisering og ekstremisme og har lovet at implementere UNRs resolution i deres og føre sagen videre i det Nordiske Råd som et medlemsforslag.

Utskottet för hållbart Norden

Mötets agenda var ganska kort denna gång, då vi satsade på tematiska helheter på detta möte, med ett seminarium på eftermiddagen. Mötets huvudsakliga tema var matsvinn, och det diskuterades länge med inbjudna experter. I utskottet har vi mest tagit del av information om hållbarhet på olika plan, men det själva arbetet för initiativ med större förändring brukar kanske inte alltid synas så klart. Utöver matsvinn diskuterade vi också biodiversitet, klimatförhandlingarna i Chile, Nordiska investeringsbankerna från ett hållbarhetsperspektiv och också Ungdomens Nordiska Råds deltagande i utskottets arbete, då detta var sista gång vi var på plats i utskottet för detta verksamhetsår.

UNR:s presidium på septembermöte i Riksdagen, Helsingfors.