Om UNR

Ungdomens Nordiska råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden. Här kan politiskt aktiva ungdomar utbyta idéer och visioner och vara med och sätta upp ungdomars önskningar på dagordningen i det nordiska samarbetet.

Sedan Nordiska rådet grundades 1952 har unga politiker följt det nordiska arbetet med stort intresse. I början höll Ungdomens Nordiska råd (UNR) ett årligt seminarium. 1971 hölls den första egentliga sessionen i UNR, och 2002 etablerade UNR sig som en självständig organisation.

De ungas nordiska röst

Ungdomens Nordiska råd uppfattar sig inte som ett bihang till det nordiska samarbetet, utan som en viktig del av det.

UNR sätter upp viktiga frågor som rör ungdomar i Norden på dagordningen. UNR arbetar för att unga lättare ska ha tillgång till utbildning och jobb i de nordiska länderna. För förbättringar av utbildnings- och jobbprogram som Nordjobb och Nordplus. Och för ett gemensamt nordiskt studiekort som kan ge rätt till studentrabatter i hela Norden.

Men UNR arbetar inte enbart med frågor som berör unga. UNR har exempelvis under flera år arbetat för ett starkare nordiskt samarbete på miljö- och klimatområdet. UNR har antagit flera resolutioner som lägger vikt vid jämställdhet mellan könen. Och UNR har dessutom påpekat hur viktigt det är att de nordiska public service-tv-kanalerna ska vara tillgängliga i hela Norden.

En organisation med åsikter

UNR fokuserar naturligtvis på konkreta problem för unga i Norden, men det är viktigt att UNR inte är en intresseorganisation. UNR är ett politiskt forum som inte nödvändigtvis tar enhälliga beslut. Det innebär att UNR:s åsikter ibland är kontroversiella.

Detta är en styrka för UNR på så sätt att man bidrar till att hålla organisationen levande och intressant, och det leder till ökade möjligheter för UNR att skapa debatt bland nordiska politiker.

Till exempel har UNR flera gånger antagit resolutioner till stöd för homosexuellas rättigheter och kritiserat Färöarna för att inte skydda dessa rättigheter. År 2006 antog UNR en resolution för att återuppta kommersiell valfångst på hållbara villkor.

Språk på dagordningen

UNR har upprepade gånger påpekat att det är ett problem att de unga i Norden blir allt sämre på att förstå varandra. Därför vill UNR att man stärker undervisningen i de nordiska språken.

UNR hör till dem som i praktiken upplever dessa språkproblem. Det skapar problem i en organisation där alla ska kunna delta och bidra på lika villkor. Då UNR inte har särskilt stora resurser till tolkning och översättning har UNR:s presidium därför sett sig nödsagad att överväga att införa engelska som ett arbetsspråk jämte de nordiska språken.

Ungdomens Nordiska Råd blir hört

UNR framför först och främst sina ståndpunkter till Nordiska rådets politiker. Presidiets medlemmar deltar på mötena i Nordiska rådets utskott. UNR:s president talar på Nordiska rådets årliga session.

UNR:s ståndpunkter får utrymme i Nordiska rådet och kan även skapa debatt bland politiskt aktiva ungdomar i hela Norden.

 

Ungdomens Nordiska Råd stöds av:

NORD_BUK_GB_WEB