Nyheder

UNR:s aprilmöte

UNR möttes till sitt aprilmöte i Köpenhamn. Under sitt presidiemöte talade vi bland annat om sessionen i Stockholm, UNR:s finansiering samt planerade vidare på Nordiska Rådets biodiversitetsprojektet som UNR är engagerad i.

Därefter följde Nordiska Rådets temasession i samma by. Temat var ”jämställdhet”. Under temasessionens debatt höll UNR:s president, Barbara Gaardlykke Apol, ett inlägg om betydelsen av jämställdhet inom utbildning. Kön påverkar vilka utbildningar personer söker till, om man slutför sin utbildning och hur man placerar sig på arbetsmarknaden. I studie- och utbildningsplaneringen borde beaktas även faktorer som påverkar jämställdheten, detta för att råda bot på ojämlikheten.

Under utskottsmöten lyfter UNR upp sessionens antagna resolutioner. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag. UNR:s resolutioner är delade per utskott och även per möte, så att resolutioner tas upp i bäst passande utskott och vid rätt tillfälle.

Läs hela mötesrapporteringen här: https://unginorden.org/nyheder/motesrapportering

 

UNR:s januarimöte

UNR
Mötesrapportering 1/2019

Hej!
I mitten av januari möttes UNR i Reykjavik för presidiemöten och Nordiska Rådets januarimöte. På UNR:s eget möte söndagen 20.1. följde vi upp resolutionsarbetet, påbörjade planeringen för sessionen 2019 samt planerade intressanta besök i Köpenhamn som tangerar UNR:s tema 2019 – gränshinder!
För att öka transparensen och förståelsen över UNR:s arbete, skriver vi nu hur UNR agerar för att övervaka och jobba framåt de resolutioner som UNR:s session demokratiskt väljer. UNR har en alldeles unik möjlighet att få ungas politik hörd, intressebevakningen är en av presidiets viktigaste uppgifter.
Det primära sättet för UNR:s presidie att arbeta för UNR:s resolutioner är genom utskottsarbetet i Nordiska Rådet. I Nordiska Rådets fyra utskott, sitter två av UNR:s presidiemedlemmar i varje utskott – utom UNR:s president som sitter i Nordiska Rådets presidium. Presidiemedlemmarna lobbar aktivt för ett positivt mottagande av UNR:s resolutioner i utskotten, men även partigruppsarbetet är viktigt, eftersom de i slutändan är partigruppen som kan lägga fram medlemsförslag i Nordiska Rådet med utgångspunkt i UNR:s resolution.
Inom UNR:s presidium har resolutionerna delats in enligt Nordiska Rådets utskott, och därefter har presidiemedlemmarna valt under vilka möten vilka resolutioner skall lyftas upp.
UNR:s möten på Reykjavik innebär bl.a. följande:
UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol (Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom) representerar UNR i Nordiska Rådets presidium. Presidiet diskuterade Nordiska Ministerrådets budgetprioriteringar kommande år, 2020. UNR:s resolution om ”Norden i Skolan” lade presidiet vikt på. Temat är först och främst en UNR resolution, men har fått starkt stöd från Nordiska Rådet.
I utskottet för tillväxt och Utveckling i Norden representeras UNR av John Backvid (Nordisk Ungkonservativ Union) och Carl Olehäll (Kristdemokratisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Försäljning av snus skall tillåtas i hela Norden” och ” Att Nordiska rådet mer aktivt jobbar med frågor som gäller arbetsmiljö, hem- och distansarbete, samt användandet av jobbmobiler och andra digitala arbetsredskap utanför arbetstid” – bägge resolutioner blev positivt mottagna. UNR väntar nu på att partigrupperna skall lyfta fram dessa resolutionerna som medlemsförslag.
I utskottet för Välfärd i Norden representeras UNR av Anna Falkenberg (Nordens Liberale Ungdom) och Milla Knuuti (Socialistisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Fri abort i Norden”, vilken blev väldigt positivt mottagen – dock efter en livlig debatt. Socialdemokratiska gruppen lovade att ta resolutionen i deras namn och föra ärendet vidare i Nordiska Rådet som ett medlemsförslag.
I utskottet för Kunskap och Kultur representerades UNR av Karolina Lång (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund). Utskottet hade en bl.a. en livlig diskussion om översättningsstöd för vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris i fråga om små språk. UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för ”Students at risk” fortsätter i utskottet presenterades fyra nya resolutioner av UNR: könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning, samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning, Norden på skolschemat, mer psykologisk hjälp redan i skolorna. Ledamöterna diskuterar till näst resolutionsförslagen i sina respektive partigrupper.
I utskottet för Hållbart Norden representeras UNR av Nicholas Kujala (Nordiska Centerungdomens Förbund) och Alex Sigal (Grön Ungdom i Norden). UNR lyfte bl.a. fram resolutionen om en gemensam reglering av plastartiklar i Norden samt Norden som ett förande exempel i ersättandet av engångsplast. Utskottet var positivt inställt till UNR:s förslag och ser utöver dessa positivt på ungdomarnas inkluderande i beslutsfattandet. Utskottet har t.ex. valt två ”kontaktpersoner” UNR kan bolla idéer med och lyfta upp relevanta resolutioner.

För att öka kontinuiteten och för att upprätthålla kontakten, har UNR:s presidie valt att mötas minst en gång per månad. Fysiskt i samband med Nordiska Rådets möten och via video de övriga gångerna. Nästa gång UNR möts fysiskt är i Köpenhamn i april i samband med Nordiska Rådets temasession.

Vi önskar en god fortsättning på vintern och en solig början på våren när den väl kommer!

Presidiet
Ungdomens Nordiska Råd

 

I bilden från vänster sida: UNR:s generalsekreterare Lena Höglund, Carl Olehäll (KDUN), Milla Knuuti (SUN),. Bakerst: Nicholas Kujala (NCF). Högra sidan nerifrån upp: John Backvid (NUU), Karolina Lång (FNUF), Anna Falkenberg (NLU) och Barbara Gaardlykke Apol (FNSU).

UNR:s session valde nytt presidie och godkände 22 resolutioner

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26.–28. oktober 2018 i Oslo, Norge. I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 70 personer.

Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik, miljö, ekonomi, nordisk politik, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. Sammanlagt inlämnades 34 resolutionsförslag, som sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 34 resolutioner godkändes 22 av dem och de presenteras i denna rapport. Det kommande året hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets övergripande tema var ”Norden och miljön”. UNR:s president Kati Systä inledde seminariet med ett välkomsttal. Detta följdes av ett anförande av Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Genmodificeret mad”. I den medverkade Kati Systä, Rikke Lundsgaard från Danmarks Naturfredningforening och Trine Hvoslef-Eide från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ole Johan Borge fungerade som moderator för paneldiskussionen.

Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets rådsdirektör Britt Bohlin, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordisk råds vicepresident Martin Kohlberg, Nordiska Rådets president 2017 Britt Lundberg, Nordisk Råds seniorrådgivare Mette Garvin Damsgaard, Nordisk Råds rådgivare Matilda af Hällström och av Ivar Josefsson, representant för ReGeneration 2030.

Under sessionen valdes en ny president, Barbara Gaardlykke Apol från Färöarna och Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU). Barbara vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetets roll samt framhäva styrkan i UNR:s mångtaliga medlemsorganisationer. Det nya presidiet består förutom presidenten av Anna Falkenberg (NLU), Carl Olehäll (KDUN), Nicholas Kujala (NCF), Milla Knuuti (SUN), Alex Sigal (GUN), John Backvid (NUU), Gabriel Kroon (NFU) och observatör Karolina Lång (FNUF).

Läs alla godkända resolutioner och berättelse och verksamhetsåret 2017-2018 i UNR:s slutdokument 2018

UNR:s presidie 2018-2019. Från vänster nedersta raden: Milla Knuuti, Anna Falkenberg, Barbara Gaardlykke Apol, Elva Hronn Hjartadottir och Liina Isto. Från vänster översta raden: Christoffer Thomsen, Zacharias Sandvik, John Backvid, Dag Henrik Nygård, Alex Sigal, Carl Olehäll, Nicholas Kujala och Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson.