Nyheder

Anmälan till årets session är öppen!

Anmälningen till Ungdomens Nordiska Råds session 2016 i Köpenhamn har öppnats! Info om anmälningen har skickats till medlemsorganisationerna och mer information hittas under “sessionerne”.

Om din medlemsorganisation inte fått info om anmälningen, vänligen kontakta UNR:s koordinator, unr(at)pohjola-norden.fi.

 

 

Bild: Johannes Jansson/norden.org

UNR: Demokrati måste bygga på transparens och öppenhet

STÄLLNINGSTAGANDE Oslo, 17.4.2016

 

I kölvattnet av Panamaskandalen betonar Ungdomens Nordiska Råd den tradition av öppenhet, transparens och anti-korruption som varit kännetecknande för Norden. Detta är områden de Nordiska länderna varit föregångare inom, och en tradition vi ska fortsätta upprätthålla. Ett förtroende mellan allmänheten och beslutsfattare är ett villkor för en fungerande representativ demokrati. Demokratiskt ansvar kräver i sin tur transparens och öppenhet. Detta måste också gälla på området för ekonomi och bankreglering. Eftersom dessa områden idag i hög grad fungerar globalt, krävs europeiskt och internationellt samarbete för att garantera att systemen motsvarar en allmän rättskänsla. De nordiska länderna kunde tillsammans arbeta för att stärka denna utveckling både innanför och ytter om Norden.

 

Ungdomens Nordiska Råd poängterar särskilt vikten av att unga i samhället inte förlorar tron på vårt demokratiska system och våra institutioner. I många länder kan man se en trend av att unga inte längre engagerar sig i den traditionella partipolitiken, och att det råder misstänksamhet mot beslutsfattare över lag. Denna trend är bekymmersam om det leder till att allt färre unga tar del av det demokratiska systemet och i längden ett generationsbaserat demokratiunderskott.

 

Nordiska Rådet ska på temasessionen i Oslo den 19.4.2016 behandla en ny nordisk strategi för barn och unga, ämnad att stärka barn och ungas roll i Norden. Ungdomens Nordiska Råd understryker i anknytning till detta ytterligare vikten av att strategin omvandlas till konkreta handlingar och att inkluderandet av unga i det demokratiska beslutsfattandet också prioriteras.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 40 83 11 326 anna@su.fi

 

Jannica Renman
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107 unr@pohjola-norden.fi

UNR: Norden behöver en gemensam strategi för flyktingpolitiken

STÄLLNINGSTAGANDE Helsingfors, 4.2.2016

Antalet människor på flykt världen över har ökat och därmed och antalet asylsökande i Norden. I brist på samordning och delat ansvar har de nordiska ländernas åtgärder hotat undergräva det nordiska samarbetet och dess grundläggande värderingar. För hållbara lösningar behövs mer dialog och långsiktigt tänkande. Det nordiska samarbetet behöver en gemensam strategi för flyktingpolitik

Sedan sommaren 2015 har antalet asylsökande ökat markant i Europa, varav en förhållandevis stor del har sökt sig till de nordiska länderna. Situationen har skapat tryck såväl på gränserna som på mottagningsberedskapen i de berörda länderna. Varken inom EU eller Norden har någon gemensam fungerande lösning nåtts, och kommunikationen mellan regeringarna har på många vis varit bristande.

I en kapplöpning om att behöva motta minst antal människor har länderna hamnat i en spiral av åtstramade villkor för asyl, minskat humanitärt ansvar och ökad gränskontroll. Detta hotar undergräva fundamenten det nordiska samarbetet vilar på: fri rörlighet och gemensamma värderingar om solidaritet, öppenhet och mänskliga rättigheter.

Gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark har rönt uppmärksamhet och skapat stora problem i Öresundsregionen, och åtgärderna har skärpts också på andra håll. Varken Danmark eller Sverige ser sig själva som länder som vill ha gränser mot varandra, men båda hänvisar till att situationen har krävt det. Ett gemensamt samtal måste komma igång för en gemensam flyktingstrategi.

Mängden asylsökande ser inte ut att avta inom en nära framtid, varav hållbara lösningar krävs framom tillfälliga nödåtgärder i asylpolitiken. Kriser, ohållbara levnadsvillkor och krig i andra delar av världen berör även Norden som följd av globaliseringen. Dess utmaningar och möjligheter berör alla de nordiska länderna gemensamt och bemötas genom samarbete – något regeringarna även undertecknat i sin vision för nordiskt samarbete 2014.

De nordiska länderna borde därför utveckla en gemensam strategi för asylsökande och flyktingar så att samarbetet mellan länderna kunde utökas och effektiveras, med utgångspunkten att trygga varje asylsökandes rätt till rättssäker prövning. Detta kunde också ena Nordens röst gentemot EU, för att finna en rättfärdig lösning på flyktingsituationen på EU-nivå. Insatserna för humanitärt bistånd, ekonomisk utveckling och fredssamtal i ursprungsländerna måste likaså fortgå och stärkas.

 

Mer information:

Anna Abrahamsson
President, Ungdomens Nordiska Råd
anna@su.fi
+358408311326

RSS RSS Feed

 • Norden skal bli verdensledende på 5G September 20, 2017
  Digitalisering stod øverst på den politiske agendaen da nordiske parlamentarikere var samlet i Reykjavik. Nordisk råd vil at alle borgere i Norden skal ha tilgang til 5G, og forventer et styrket nordisk regjeringssamarbeid om velferdsteknologi, høyere utdanning og forskning.
  Frøydis Johannessen
 • Matilda af Hällström er Nordisk Råds kvinde i Bruxelles September 15, 2017
  Nordisk Råd har åbnet et kontor i Bruxelles og ansat Matilda af Hällström fra Finland som rådgiver i EU-spørgsmål. Hun er rådets første medarbejder i EU-hovedkvarteret i Bruxelles.
  Matts Lindqvist
 • ”Sverige har stora ambitioner för samarbetet” September 14, 2017
  Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet efter Norge. I veckan tog den svenska statsministern Stefan Löfven emot Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten för att gå igenom det kommande ordförandeskapet.
  Silva Mertsola
 • Akkrediteringen til Nordisk Råds session i Helsingfors er åben September 13, 2017
  Akkrediteringen for journalister til Nordisk Råds 69. session i Helsingfors den 31. oktober–2. november 2017 er åben. Sessionen er årets største nordiske politiske forum, hvor parlamentarikere, statsministre, fagministre og oppositionsledere fra hele Norden mødes.
  Matts Lindqvist
 • Nordisk Råd debatterer cybersikkerhed September 13, 2017
  Cybersikkerhed og digitalisering er på dagsordenen, når Nordisk Råd indleder det politiske efterår med septembermøder i Reykjavik. Over to dage, den 19.-20. september, vil der blive afholdt møder, hvor blandt andet rådets præsidium, udvalg og partigrupper sammentræder.
  Matts Lindqvist
 • E-indkøb kan føre til besparelser for nordiske skatteydere September 12, 2017
  Det forventes, at man ved at fremhjælpe et bæredygtigt marked for offentlige e-indkøb kan generere betragtelige besparelser for skatteydere i kraft af øget effektivitet i offentlige indkøbsprocesser. Nordic e-Procurement Network er et samarbejde mellem beslutningstagere i de nordiske lande og har til formål at facilitere elektronisk samarbejde i indkøbsprocessen i praksis med udgangspunkt i gældende […]
  Frøydis Johannessen
 • Nordiske tiltag op til Agenda 2030 – nyt nummer af Green Growth the Nordic Way September 11, 2017
  Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion er to af Nordens svage områder i forhold til de globale bæredygtighedsmål. Det nye nummer af Green Growth the Nordic Way går bag om problemerne på vejen mod 2030 – og viser, hvad det nordiske samarbejde gør for at styre udviklingen i den rigtige retning.
  Heidi Orava
 • De nordiske lande står sammen mod ulovligt fiskeri September 6, 2017
  Otte fiskeriministre fra de nordiske lande – Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland – har udsendt en fælles udtalelse om transnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeindustri. Udtalelsen blev udsendt gennem Nordisk Ministerråd.
  Elisabet Skylare
 • Øresundstrafikken et skridt nærmere normaltilstanden September 5, 2017
  Den 4. september tog togtrafikken mellem Danmark og Sverige endnu et skridt nærmere en normalisering som følge af, at den svenske regering i starten af maj besluttede at fjerne kravet om id-kontrol i tog-, bus- og færgetrafikken mellem Danmark og Sverige. I dag, tre måneder senere, er pendlernes rejsetider stort set tilbage på det niveau, […]
  Mary Gestrin
 • Samarbetet mellan Norden och Baltikum har medvind September 5, 2017
  De nordisk-baltiska relationerna är mycket goda, och det officiella samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland, Lettland och Litauen är framgångsrikt och har tillväxtpotential. Det är konklusionen av en utvärdering som Oxford Research har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
  Mary Gestrin