Nyheder

UNR & FNUF Norden: Ge oss nordisk rösträtt

STÄLLNINGSTAGANDE Oslo, 8.9.2015

Nordiskt samarbete lider av bristande demokratisk mobilitet. Ett gränslöst Norden är en av det nordiska samarbetets huvudvisioner, men denna gränslöshet omfattar inte alla våra politiska rättigheter. Detta skapar ett demokratiskt underskott. Därför behöver vi en gemensam nordisk rösträtt.

Tidigare i år hade Finland riksdagsval. Danmark har nyligen haft folketingsval och Färöarna har just valt ett nytt lagting. Norge går i dessa dagar till kommun- och fylketingsval. Av dessa fyra är det bara i det norska valet nordiska medborgare som befinner sig i landet har rösträtt. Nordiska medborgare kan bara rösta i lokalval i andra nordiska länder, inte i statliga val. Detta är demokratisk vingklippning.

Rösträtten har utvidgats genom historien, med allmän rösträtt för både män och kvinnor som viktiga demokratiska milstolpar. I dag är rösträtt i statliga val exklusivt bunden till medborgarskap. Detta innebär att det finns många som bor i ett annat nordiskt land utan möjlighet att påverka hur skattepengarna används och samhället ska se ut.

Mobilitet mellan de nordiska länderna anses i allmänhet som något gott. Gränshinder ska bekämpas, men i en region med stolt demokratisk historia har vi inte gett medborgarna demokratisk mobilitet. Är du en nordisk medborgare i Norden bör du ha rösträtt i statliga val där du bor. Rösträtt som är exklusivt beroende av medborgarskap är en föråldrad modell för dagens Norden.

Mer information:
Kai Alajoki
President, Ungdomens Nordiska Råd
kai.alajoki@pohjola-norden.fi, +358407758143

Iris Dager
Ordförande, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund
iris_dager@hotmail.com, +3548993538

UNR: Dags för ett jämställt Norden!

DSC0027

STÄLLNINGSTAGANDE Köpenhamn, 25.3.2015

De höga jämställdhetsnivåerna i Norden är ett resultat av hårt arbete och en målmedveten, djärv politik. Ungdomens Nordiska Råd önskar att de politiska beslutsfattarna i Norden har mod att driva en progressiv jämställdhetspolitik, så att de nordiska länderna även i fortsättningen är ledande på jämställdhetsområdet. Även om Norden med hjälp av utbildning, dagvård och andra stödsystem lyckats med att ta till vara båda könens kunskaper och färdigheter, finns det fortfarande löneskillnader mellan män och kvinnor i alla nordiska länder.

Enligt en färsk nordisk jämställdhetsrapport präglas den nordiska arbetsmarknaden av en stark uppdelning i mans- och kvinnodominerade branscher. UNR efterlyser mer genomskinliga lönesystem, så att det vore lättare att ingripa i könsbaserad lönediskriminering i arbetslivet. I politiskt beslutsfattande bör man komma ihåg att anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin drabbar män och kvinnor på olika sätt. UNR vill dessutom gärna se jämställdhetsplaner i Nordens skolor för att bekämpa könsrelaterade maktstrukturer och attityder.

Man kan inte uppnå jämlikhet i arbetslivet om kvinnorna är tvungna att ensamma bära ansvaret för hemmet och barnskötseln. Ett alternativ är att ta i bruk ett föräldraledighetssystem som bygger på 1/3+1/3+1/3-modellen, men det är även ytterst viktigt att ändra attityderna så att också männen oftare ska stanna hemma med barnen. Dessutom bör man i föräldraledighetssystemet ta hänsyn till ensamförsörjande föräldrar och regnbågsfamiljer.

Det mest oroväckande uttrycket för ojämlikhet mellan könen i Norden är emellertid familjevåld. UNR önskar mer politiskt mod att ingripa i könsrelaterat våld i Norden. Vi vill se kampanjer mot familjevåld och önskar att finansieringen för det viktiga arbete som de nordiska skyddshemmen gör tryggas.

Tilläggsinformation,
Kai Alajoki
President, Ungdomens Nordiska Råd (UNR)
kai.alajoki@pohjola-norden.fi
+358407758143