Mötesrapportering

UNR har valt att belysa verksamheten och intressebevakningen genom att rapportera vad och hur vi jobbar för under Nordiska Rådets möten. Vi hoppas att detta ökar förståelsen för UNR:s arbetssätt och belyser alla de möjligheter UNR har att påverka!

Mötesrapport 1/20

Det nya årtiondet börjades med möte i Köpenhamn! UNR hade gläden att hålla möte i Folketinget söndagen 26.1. där vi valde vice president (grattis Jana Josepsdottír!), diskuterade strategi för det kommande året och planerade verksamheten.

Nordiska Rådets möte gick av stapeln påföljande måndag och tisdag. Här sammanfattat de viktigaste synpunkterna från UNR:s presidie:

Presidiet

Presidiets möte handlade närmast om formella och mera långsiktiga diskussioner och beslut.

För UNR var det viktigt att betona frågan om finansieringen av ungdomssektorn och civilsamhället i Norden. Vi lyfte upp den problematik som uppkommit där etablerade ungdomsföreningar i Norden inte längre får lika mycket ekeonomiskt stöd som tidigare.

Överlag diskuterade vi också UNRs möte som ordnades ett par dagar innan Nordiska Rådets möten, och gav allmänna uppdateringar om vad som pågår i UNR. Vi diskuterade bland annat nordiska biodiversitetsprojektet, Stoltenberg 2 rapporten om säkerhet i Norden, EU-politik och Nordiska Rådets förvaltning.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

I utskottet för tilväxt och utveckling diskuterades ett bättre fungerande inköpssystem för biljetter till kollektivtrafiken. Utskottet valde att arbeta vidare på ett förslag som förberets tidigare gällande kollektivtrafik nordiska länder emellan.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet för kunskap och kultur diskuterade bland annat UNR:s resolution om ”Norden i skolan”. Resolutionen fick ett väldigt positivt mottagande och kommer föras framåt. Vidare diskuterades även UNR:s resolution om ett FN-organ för sociala medier.

Utskottet för välfärd i Norden

Utvalet for velferd i Norden: Vi gjorde greie for dei tre resolusjonane som vart vedtekne, innanfor området velferd, under sesjonen i Stockholm hausten 2019. Eit særleg fokus vart lagd på samarbeid og utveksling innanfor helsesektoren, i tillegg til å arbeide for å redusere talet på sjølvmord. Eit framifrå føredrag fekk fram kor føremålstenleg det kan vere med eit sterkare samarbeid og meir utveksling mellom dei nordiske landa, mellom anna for å skape ein større marknad for hjelpemiddel.

Utskottet för hållbart Norden

UNR talade främst om biodiversitetsprojektet och presenterade UNR:s resolutioner om att utlösa klimatkris. En aningen mildare version av resolutionen kommer att presenteras vid framtida möten tillsammans med parlamentariker, då den nuvarande texten i resolutionen kunde tolkas som en bit radikal av utskottet.

 

 

Mötesrapport 3/19

I  september möttes presidiet i Helsingfors. UNR:s presidiemöte gick av stapeln söndagen 1.9. var vi diskuterade detaljer kring sessionen, temat för 2020, kontinuiteten i UNR:s arbete samt toolkitten som biodiversitetsprojektet skapat.

Nordiska Rådets möten påbörjades måndagen 2.9. vid Finska Riksdagen. Under eftermiddagen arrangerades ett seminarium om säkerhets- och förvarspolitik, där de nordiska parlamentarikerna efterlyste en ny version av Stoltenberg-rapporten, som skulle visualisera framtiden för det nordiska samarbetet i försvars- och säkerhetspolitik. Mer om detta seminarium kan man läsa på nordens hemsida: https://www.norden.org/sv/news/stoltenberg-ii-rapport-debatterades-i-nordiska-radet.

Under kvällen hade UNR även möjligheten att delta vid ’Nordiskt mingel’ tillsammans med Nordiska parlamentariker. Minglet arrangerades av Pohjola-Norden och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Vidare diskuterades UNR:s resoltuioner under utskottsmöten tisdagen 3.9. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag.

Presidiet

Til præsidiemødet blev der i høj grad diskuteret budget for året 2020. Derudover blev de allersidste beslutninger truffet om Nordisk Råds 71. session i Stockholm. Temaet for årets aktualitetsdebat til sessionen kommer til at være klima.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Två resolutioner presenterades. I den ena föreslogs att det bildas en nordisk samordningsgrupp för att bättre hantera skogsbränder. I den andra togs det upp att UNR säger nej till den föreslagna Ishavsbanan mellan Finland och Norge. Utskottet tackade för resolutionerna, men de föranledde inga beslut.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

I udvalget for kundskab og kultur snakkede vi meget løst om de næste års udfordringer inden for dette udvalg. Derudover infomerede jeg udvalget om hvad UNR’s arbejde lige nu, og frem til sessionan. Ligeledes gav jeg udtryk for vores økonomiske situation, og ønsket om en højere støtte fra NR’s side.

Utskottet för välfärd i Norden

I udvalget for Velfærd i Norden var UNR repræsenteret af Elva Hrönn Hjartardóttir (Socialistisk Ungdom i Norden). I udvalget var der diskussion om- og godkendelse af medlemsforslag og gennemgang af sessionen, sommermøde og andre praktiske ting. Derudover fik vi foredrag om forskellige emne.

UNR fremhævede to resolutioner; “Bedre integrering av flygtninge” og “En nordisk arbejdsgruppe om radikalisering og ekstremisme”. Medlemmerne i udvalget var positive og åbne for diskussionen og syntes resolutionerne var gode men min oplevelse var dog at de ikke kunne tænke sig at bruge alt for meget tid på det. De sagde, at de var opmærksomme på problemet, og at de nordiske lande allerede arbejdede med løsninger. Jeg understregede, at løsningerne i hvert nordisk land ikke var succesrige nok og, at vi sammen kan gøre meget mere, og at de nordiske lande skulle støtte hinanden med ressourcer og struktur for at få bedre resultater.

Den Nordiske grønne venstre gruppe har også lavet en resolution om radikalisering og ekstremisme og har lovet at implementere UNRs resolution i deres og føre sagen videre i det Nordiske Råd som et medlemsforslag.

Utskottet för hållbart Norden

Mötets agenda var ganska kort denna gång, då vi satsade på tematiska helheter på detta möte, med ett seminarium på eftermiddagen. Mötets huvudsakliga tema var matsvinn, och det diskuterades länge med inbjudna experter. I utskottet har vi mest tagit del av information om hållbarhet på olika plan, men det själva arbetet för initiativ med större förändring brukar kanske inte alltid synas så klart. Utöver matsvinn diskuterade vi också biodiversitet, klimatförhandlingarna i Chile, Nordiska investeringsbankerna från ett hållbarhetsperspektiv och också Ungdomens Nordiska Råds deltagande i utskottets arbete, då detta var sista gång vi var på plats i utskottet för detta verksamhetsår.

UNR:s presidium på septembermöte i Riksdagen, Helsingfors.

Mötesrapport 2/2019

UNR möttes till sitt aprilmöte i Köpenhamn. Under sitt presidiemöte talade vi bland annat om sessionen i Stockholm, UNR:s finansiering samt planerade vidare på Nordiska Rådets biodiversitetsprojektet som UNR är engagerad i.

Därefter följde Nordiska Rådets temasession i samma by. Temat var ”jämställdhet”. Under temasessionens debatt höll UNR:s president, Barbara Gaardlykke Apol, ett inlägg om betydelsen av jämställdhet inom utbildning. Kön påverkar vilka utbildningar personer söker till, om man slutför sin utbildning och hur man placerar sig på arbetsmarknaden. I studie- och utbildningsplaneringen borde beaktas även faktorer som påverkar jämställdheten, detta för att råda bot på ojämlikheten.

Under utskottsmöten lyfter UNR upp sessionens antagna resolutioner. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag. UNR:s resolutioner är delade per utskott och även per möte, så att resolutioner tas upp i bäst passande utskott och vid rätt tillfälle. I Köpenhamn diskuterade utskotten följande saker och UNR lyfte fram:

Presidiet

Til NRs præsidiemøde i København blev der bl.a. omtalt emner for sessionen i Stockholm. Præsidiet stillede sig enstemmigt bag forslaget om at have “klima” som tema.

For UNRs del var mødet en succes, da vi fik bevilliget en financiel grundstøtte til at udføre vores fællesprojekt sammen med udvalget for et Holdbart Norden.

Derudover blev præsidet præsenteret for to af UNRs resolutioner. I anledningen af mødets placering, nemlig Danmark, var det oplagt at løfte frem de resolutioner, som vedrører det danske Rogsfællesskab, nemlig ‘Færøerne og Grønland med i EUs roaming-aftale’ og ‘Anerkendelse af Færøerne som selvstændigt medlem af Nordisk Råd’. Begge resolutioner fik blandede modtagelser, men vi i UNR holder hovedet højt og vil blive ved med at arbejde for disse sager.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Under mötet i Köpenhamn behandlade utskottet en rad frågor däribland sänkta utsläpp för flyget, turistnäringen i Arktis och digitala bipacksedlar till medicin. Dessutom föredrogs utvecklingen av ett system för integrering av de olika nordiska E-id tjänsterna för att underlätta användningen av nationella E-id över gränserna. Representanterna för UNR föredrog två motioner, dessa var ”Sjå infrastrukturen i Norden som heilskap” vilken utskottet biföll och åtog sig att driva vidare då de även tidigare själva drivit frågan. Den andra motionen som föredrogs var  ”En övergripande rymdpolicy i Norden” som avslogs av utskottet.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Norden i skolan besökte utskottet och presenterade sin verksamhet. Behandlingen om resolutionen om Students at risk avslutades, då de nationella regeringarna sänt in sina svar. De ansåg att det var en nationell fråga, men ställde sig positiva till programmet som helhet. Utskottet godkände en handlingsplan för nordiskt friluftsliv.

Utskottet för välfärd i Norden

I udvalget for velfærd snakkede vi i helhed om ligestilling, hvor vi koordinerede hvad der skule siges på udvalgets veje i plenum. Derudover blev to nye medlemsforslag diskuteret. Det ene var om generel forebyggelse af selvmord blandt unge, mens det andet var at man skule arbejde for at etablere ungemodtagelser for psykisk sårbare unge. Her foreslog vi, at vores resolution om bedre psykologhjælp i skolerne, blev implementeret i det ene nye medlemsforslag. Det syntes de alle var en god idé, og sekræreten i udvalget arbejder videre med det.

Utskottet för Hållbart Norden

I utskottet för Hållbart Norden diskuterades bl.a. plastartiklar i havet och forskning i forsuring av havet. UNR körde vidare med resolutionen "Norden som et førende eksempel i at erstatte engangsplast", eftersom detta tangerade utskottets agenda väl. Under utskottsmötet diskuterades även vidare Nordiska Rådets initierade biodiversitetsprojekt, där UNR fått en medverkande roll i. Biodiversitetsprojektet ämnar inkludera unga från hela Norden för att samla ungas åsikter kring biodiversitet. Ramarna för projektets tidsplan och budget diskuterades.

Mötesrapport 1/2019

I mitten av januari möttes UNR i Reykjavik för presidiemöten och Nordiska Rådets januarimöte. På UNR:s eget möte söndagen 20.1. följde vi upp resolutionsarbetet, påbörjade planeringen för sessionen 2019 samt planerade intressanta besök i Köpenhamn som tangerar UNR:s tema 2019 – gränshinder!
För att öka transparensen och förståelsen över UNR:s arbete, skriver vi nu hur UNR agerar för att övervaka och jobba framåt de resolutioner som UNR:s session demokratiskt väljer. UNR har en alldeles unik möjlighet att få ungas politik hörd, intressebevakningen är en av presidiets viktigaste uppgifter.
Det primära sättet för UNR:s presidie att arbeta för UNR:s resolutioner är genom utskottsarbetet i Nordiska Rådet. I Nordiska Rådets fyra utskott, sitter två av UNR:s presidiemedlemmar i varje utskott – utom UNR:s president som sitter i Nordiska Rådets presidium. Presidiemedlemmarna lobbar aktivt för ett positivt mottagande av UNR:s resolutioner i utskotten, men även partigruppsarbetet är viktigt, eftersom de i slutändan är partigruppen som kan lägga fram medlemsförslag i Nordiska Rådet med utgångspunkt i UNR:s resolution.
Inom UNR:s presidium har resolutionerna delats in enligt Nordiska Rådets utskott, och därefter har presidiemedlemmarna valt under vilka möten vilka resolutioner skall lyftas upp.

I Reykjavik diskuterade utskotten följande saker och UNR lyfte fram:

Presidiet:

UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol (Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom) representerar UNR i Nordiska Rådets presidium. Presidiet diskuterade Nordiska Ministerrådets budgetprioriteringar kommande år, 2020. UNR:s resolution om ”Norden i Skolan” lade presidiet vikt på. Temat är först och främst en UNR resolution, men har fått starkt stöd från Nordiska Rådet.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden:

I utskottet för tillväxt och utveckling i Norden representeras UNR av John Backvid (Nordisk Ungkonservativ Union) och Carl Olehäll (Kristdemokratisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Försäljning av snus skall tillåtas i hela Norden” och ” Att Nordiska rådet mer aktivt jobbar med frågor som gäller arbetsmiljö, hem- och distansarbete, samt användandet av jobbmobiler och andra digitala arbetsredskap utanför arbetstid” – bägge resolutioner blev positivt mottagna. UNR väntar nu på att partigrupperna skall lyfta fram dessa resolutionerna som medlemsförslag.

Utskottet för välfärd i Norden:

I utskottet för Välfärd i Norden representeras UNR av Anna Falkenberg (Nordens Liberale Ungdom) och Milla Knuuti (Socialistisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Fri abort i Norden”, vilken blev väldigt positivt mottagen – dock efter en livlig debatt. Socialdemokratiska gruppen lovade att ta resolutionen i deras namn och föra ärendet vidare i Nordiska Rådet som ett medlemsförslag.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden:

I utskottet för Kunskap och Kultur representerades UNR av Karolina Lång (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund). Utskottet hade en bl.a. en livlig diskussion om översättningsstöd för vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris i fråga om små språk. UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för ”Students at risk” fortsätter i utskottet presenterades fyra nya resolutioner av UNR: könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning, samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning, Norden på skolschemat, mer psykologisk hjälp redan i skolorna. Ledamöterna diskuterar till näst resolutionsförslagen i sina respektive partigrupper.

Utskottet för hållbart Norden:

I utskottet för Hållbart Norden representeras UNR av Nicholas Kujala (Nordiska Centerungdomens Förbund) och Alex Sigal (Grön Ungdom i Norden). UNR lyfte bl.a. fram resolutionen om en gemensam reglering av plastartiklar i Norden samt Norden som ett förande exempel i ersättandet av engångsplast. Utskottet var positivt inställt till UNR:s förslag och ser utöver dessa positivt på ungdomarnas inkluderande i beslutsfattandet. Utskottet har t.ex. valt två ”kontaktpersoner” UNR kan bolla idéer med och lyfta upp relevanta resolutioner.

För att öka kontinuiteten och för att upprätthålla kontakten, har UNR:s presidie valt att mötas minst en gång per månad. Fysiskt i samband med Nordiska Rådets möten och via video de övriga gångerna. Nästa gång UNR möts fysiskt är i Köpenhamn i april i samband med Nordiska Rådets temasession.