Nyheder

Inlägg från presidiet: Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin, 27 – 28 maj 2019

Östersjögruppens samarbetsmöte i Schwerin i Mecklenburg, 27 – 28 maj 2019

Den 27 – 28 maj 2019 arrangerade BSPC:s arbetsgrupp migration och integration detta möte i Schwerin. Vi sammanträdde i i den tyska delstat Meclenburg-Vorpommern:s Landtag, med lokation i Schloß Schwerin, ett underbart slott som bär med sig mycket historia och som har bygts i flera oliga epoker.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård deltog från Ungdomens Nordiska Råd för att vara med på mötet som del av deras ungdomsforum. Det var ungdomar från flera länder belägna vid Östersjön. Mötets tema var imigration och integration.

Genom flera presentationer fick vi uppdaterad och bred information om utvecklingen och situationen i nuläget inanför migrations- och integrationsfältet. Språkinlärning, arbetsförmedling, godkännande av utbildning och integrering i lokalsamhället var genomgåande viktiga emnen som diskuterades.

Vi deltog också tillsammans med de vuxna på ett grupprojeckt som tog för sig fem olika frågor i tillägg till att vi också diskuterade gruppens migrationshistoria genom tiderna vilket visade mycket rörelse vid Östersjön. Krig, ekonomi, arbete och kärlek går igen.

Mycket viktigt är ungdomens röst och deltagande i dessa sammanhang. Ungdomerna utgör framtiden och långsiktiga samarbeten behöver stöd bland oss unga för att bestå över tid. Eftersom att Östersjön är viktig för Norden och Nordens arbete med Östersjön är avgörande för detta havsområdets framtid är Ungdomens Nordiska Råd:s närvaro under dessa möter oerhört viktigt.

Vi måste samarbeta om och vid Östersjön och Norden är en helt naturlig del av detta samarbetet då vi utgör stora delar av kustområdet och kan vara pådrivare för östersjöområdets utveckling i och över vattnet.

Text av Dag Henrik Nygård, Föreningarna Nordens Ungdomsförbund: suppleant till Ungdomens Nordiska Råd som deltog i mötet.

*****

Zusammenarbeitstreffen der Ostseegruppe in Schwerin in Mecklenburg, 27. – 28. Mai 2019

Am 27. und 28. Mai 2019 veranstaltete die Migrations- und Integrationsarbeitsgruppe des BSPCs dieses Treffen in Schwerin. Wir fanden uns im Landtag des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern zusammen, der sich im Schweriner Schloss befindet - ein Schloss voller Geschichte, erbaut in verschiedenen Epochen.

Als Vertreter ihres Jugendforums nahmen Carl Olehäll und Dag Henrik Nygård vom nordischen Rat für Jugendliche Teil. Außerdem nahmen weitere Jugendliche von mehreren, an der Ostsee liegenden Länder Teil. Das Thema des Treffens war Immigration und Integration.

Durch mehrere Vorträge wurden wir darüber informiert wie die Entwicklung und die Situation heute im Bereich der Immi- und Integration heute aussieht. Das Lernen von Sprachen, die Arbeitsvermittlung, die Anerkennung der Ausbildung und die Integration in der lokalen Gemeinschaft waren wichtige Themen, die diskutiert wurden.

Im Rahmen einer Gruppenarbeit arbeiteten wir mit Erwachsenen zusammen um fünf verschiedene Fragen zum Thema der bewegten Migrationsgeschichte der Gruppe im Ostseeraum zu beantworten und zu diskutieren. Krieg, Wirtschaft, Arbeit und Liebe waren ausschlaggebende Ursachen.

Die Stimme und Teilnahme der Jugendlichen an diesen Treffen sind von großer Bedeutung. Als Zukunftsgestalter sind diese auf langfristige Zusammenarbeit vieler Jugendlicher angewiesen. Da die Ostsee ist für den Norden sehr wichtig und die Arbeit im Norden mit der Ostsee ausschlaggebend für die Zukunft dieses Meeresgebietes ist, ist die Teilnahme des nordischen Rates für Jugendliche von außerordentlicher Bedeutung.

Wir müssen mit und an der Ostsee zusammenarbeiten, nicht nur da der Norden aufgrund der langen Küstenabschnitte ein natürlicher Teil davon ist, sondern auch da wir eine treibende Kraft der Entwicklung an dieser sein sollten.

Text von Dag Henrik Nygård, Stellvertreter des Foreningerne Nordens Ungdomsforbund im Ungdomens Nordiske Råd, der am Treffen teilnahm.

Carl Olehäll och Dag Henrik Nygård på Baltic Sea Parliamentary Youth Forum i Schwerin, Tyskland.

UNR:s aprilmöte

UNR möttes till sitt aprilmöte i Köpenhamn. Under sitt presidiemöte talade vi bland annat om sessionen i Stockholm, UNR:s finansiering samt planerade vidare på Nordiska Rådets biodiversitetsprojektet som UNR är engagerad i.

Därefter följde Nordiska Rådets temasession i samma by. Temat var ”jämställdhet”. Under temasessionens debatt höll UNR:s president, Barbara Gaardlykke Apol, ett inlägg om betydelsen av jämställdhet inom utbildning. Kön påverkar vilka utbildningar personer söker till, om man slutför sin utbildning och hur man placerar sig på arbetsmarknaden. I studie- och utbildningsplaneringen borde beaktas även faktorer som påverkar jämställdheten, detta för att råda bot på ojämlikheten.

Under utskottsmöten lyfter UNR upp sessionens antagna resolutioner. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag. UNR:s resolutioner är delade per utskott och även per möte, så att resolutioner tas upp i bäst passande utskott och vid rätt tillfälle.

Läs hela mötesrapporteringen här: https://unginorden.org/nyheder/motesrapportering

 

UNR:s januarimöte

UNR
Mötesrapportering 1/2019

Hej!
I mitten av januari möttes UNR i Reykjavik för presidiemöten och Nordiska Rådets januarimöte. På UNR:s eget möte söndagen 20.1. följde vi upp resolutionsarbetet, påbörjade planeringen för sessionen 2019 samt planerade intressanta besök i Köpenhamn som tangerar UNR:s tema 2019 – gränshinder!
För att öka transparensen och förståelsen över UNR:s arbete, skriver vi nu hur UNR agerar för att övervaka och jobba framåt de resolutioner som UNR:s session demokratiskt väljer. UNR har en alldeles unik möjlighet att få ungas politik hörd, intressebevakningen är en av presidiets viktigaste uppgifter.
Det primära sättet för UNR:s presidie att arbeta för UNR:s resolutioner är genom utskottsarbetet i Nordiska Rådet. I Nordiska Rådets fyra utskott, sitter två av UNR:s presidiemedlemmar i varje utskott – utom UNR:s president som sitter i Nordiska Rådets presidium. Presidiemedlemmarna lobbar aktivt för ett positivt mottagande av UNR:s resolutioner i utskotten, men även partigruppsarbetet är viktigt, eftersom de i slutändan är partigruppen som kan lägga fram medlemsförslag i Nordiska Rådet med utgångspunkt i UNR:s resolution.
Inom UNR:s presidium har resolutionerna delats in enligt Nordiska Rådets utskott, och därefter har presidiemedlemmarna valt under vilka möten vilka resolutioner skall lyftas upp.
UNR:s möten på Reykjavik innebär bl.a. följande:
UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol (Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom) representerar UNR i Nordiska Rådets presidium. Presidiet diskuterade Nordiska Ministerrådets budgetprioriteringar kommande år, 2020. UNR:s resolution om ”Norden i Skolan” lade presidiet vikt på. Temat är först och främst en UNR resolution, men har fått starkt stöd från Nordiska Rådet.
I utskottet för tillväxt och Utveckling i Norden representeras UNR av John Backvid (Nordisk Ungkonservativ Union) och Carl Olehäll (Kristdemokratisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Försäljning av snus skall tillåtas i hela Norden” och ” Att Nordiska rådet mer aktivt jobbar med frågor som gäller arbetsmiljö, hem- och distansarbete, samt användandet av jobbmobiler och andra digitala arbetsredskap utanför arbetstid” – bägge resolutioner blev positivt mottagna. UNR väntar nu på att partigrupperna skall lyfta fram dessa resolutionerna som medlemsförslag.
I utskottet för Välfärd i Norden representeras UNR av Anna Falkenberg (Nordens Liberale Ungdom) och Milla Knuuti (Socialistisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Fri abort i Norden”, vilken blev väldigt positivt mottagen – dock efter en livlig debatt. Socialdemokratiska gruppen lovade att ta resolutionen i deras namn och föra ärendet vidare i Nordiska Rådet som ett medlemsförslag.
I utskottet för Kunskap och Kultur representerades UNR av Karolina Lång (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund). Utskottet hade en bl.a. en livlig diskussion om översättningsstöd för vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris i fråga om små språk. UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för ”Students at risk” fortsätter i utskottet presenterades fyra nya resolutioner av UNR: könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning, samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning, Norden på skolschemat, mer psykologisk hjälp redan i skolorna. Ledamöterna diskuterar till näst resolutionsförslagen i sina respektive partigrupper.
I utskottet för Hållbart Norden representeras UNR av Nicholas Kujala (Nordiska Centerungdomens Förbund) och Alex Sigal (Grön Ungdom i Norden). UNR lyfte bl.a. fram resolutionen om en gemensam reglering av plastartiklar i Norden samt Norden som ett förande exempel i ersättandet av engångsplast. Utskottet var positivt inställt till UNR:s förslag och ser utöver dessa positivt på ungdomarnas inkluderande i beslutsfattandet. Utskottet har t.ex. valt två ”kontaktpersoner” UNR kan bolla idéer med och lyfta upp relevanta resolutioner.

För att öka kontinuiteten och för att upprätthålla kontakten, har UNR:s presidie valt att mötas minst en gång per månad. Fysiskt i samband med Nordiska Rådets möten och via video de övriga gångerna. Nästa gång UNR möts fysiskt är i Köpenhamn i april i samband med Nordiska Rådets temasession.

Vi önskar en god fortsättning på vintern och en solig början på våren när den väl kommer!

Presidiet
Ungdomens Nordiska Råd

 

I bilden från vänster sida: UNR:s generalsekreterare Lena Höglund, Carl Olehäll (KDUN), Milla Knuuti (SUN),. Bakerst: Nicholas Kujala (NCF). Högra sidan nerifrån upp: John Backvid (NUU), Karolina Lång (FNUF), Anna Falkenberg (NLU) och Barbara Gaardlykke Apol (FNSU).