UNR:s januarimöte

UNR
Mötesrapportering 1/2019

Hej!
I mitten av januari möttes UNR i Reykjavik för presidiemöten och Nordiska Rådets januarimöte. På UNR:s eget möte söndagen 20.1. följde vi upp resolutionsarbetet, påbörjade planeringen för sessionen 2019 samt planerade intressanta besök i Köpenhamn som tangerar UNR:s tema 2019 – gränshinder!
För att öka transparensen och förståelsen över UNR:s arbete, skriver vi nu hur UNR agerar för att övervaka och jobba framåt de resolutioner som UNR:s session demokratiskt väljer. UNR har en alldeles unik möjlighet att få ungas politik hörd, intressebevakningen är en av presidiets viktigaste uppgifter.
Det primära sättet för UNR:s presidie att arbeta för UNR:s resolutioner är genom utskottsarbetet i Nordiska Rådet. I Nordiska Rådets fyra utskott, sitter två av UNR:s presidiemedlemmar i varje utskott – utom UNR:s president som sitter i Nordiska Rådets presidium. Presidiemedlemmarna lobbar aktivt för ett positivt mottagande av UNR:s resolutioner i utskotten, men även partigruppsarbetet är viktigt, eftersom de i slutändan är partigruppen som kan lägga fram medlemsförslag i Nordiska Rådet med utgångspunkt i UNR:s resolution.
Inom UNR:s presidium har resolutionerna delats in enligt Nordiska Rådets utskott, och därefter har presidiemedlemmarna valt under vilka möten vilka resolutioner skall lyftas upp.
UNR:s möten på Reykjavik innebär bl.a. följande:
UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol (Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom) representerar UNR i Nordiska Rådets presidium. Presidiet diskuterade Nordiska Ministerrådets budgetprioriteringar kommande år, 2020. UNR:s resolution om ”Norden i Skolan” lade presidiet vikt på. Temat är först och främst en UNR resolution, men har fått starkt stöd från Nordiska Rådet.
I utskottet för tillväxt och Utveckling i Norden representeras UNR av John Backvid (Nordisk Ungkonservativ Union) och Carl Olehäll (Kristdemokratisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Försäljning av snus skall tillåtas i hela Norden” och ” Att Nordiska rådet mer aktivt jobbar med frågor som gäller arbetsmiljö, hem- och distansarbete, samt användandet av jobbmobiler och andra digitala arbetsredskap utanför arbetstid” – bägge resolutioner blev positivt mottagna. UNR väntar nu på att partigrupperna skall lyfta fram dessa resolutionerna som medlemsförslag.
I utskottet för Välfärd i Norden representeras UNR av Anna Falkenberg (Nordens Liberale Ungdom) och Milla Knuuti (Socialistisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Fri abort i Norden”, vilken blev väldigt positivt mottagen – dock efter en livlig debatt. Socialdemokratiska gruppen lovade att ta resolutionen i deras namn och föra ärendet vidare i Nordiska Rådet som ett medlemsförslag.
I utskottet för Kunskap och Kultur representerades UNR av Karolina Lång (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund). Utskottet hade en bl.a. en livlig diskussion om översättningsstöd för vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris i fråga om små språk. UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för ”Students at risk” fortsätter i utskottet presenterades fyra nya resolutioner av UNR: könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning, samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning, Norden på skolschemat, mer psykologisk hjälp redan i skolorna. Ledamöterna diskuterar till näst resolutionsförslagen i sina respektive partigrupper.
I utskottet för Hållbart Norden representeras UNR av Nicholas Kujala (Nordiska Centerungdomens Förbund) och Alex Sigal (Grön Ungdom i Norden). UNR lyfte bl.a. fram resolutionen om en gemensam reglering av plastartiklar i Norden samt Norden som ett förande exempel i ersättandet av engångsplast. Utskottet var positivt inställt till UNR:s förslag och ser utöver dessa positivt på ungdomarnas inkluderande i beslutsfattandet. Utskottet har t.ex. valt två ”kontaktpersoner” UNR kan bolla idéer med och lyfta upp relevanta resolutioner.

För att öka kontinuiteten och för att upprätthålla kontakten, har UNR:s presidie valt att mötas minst en gång per månad. Fysiskt i samband med Nordiska Rådets möten och via video de övriga gångerna. Nästa gång UNR möts fysiskt är i Köpenhamn i april i samband med Nordiska Rådets temasession.

Vi önskar en god fortsättning på vintern och en solig början på våren när den väl kommer!

Presidiet
Ungdomens Nordiska Råd

 

I bilden från vänster sida: UNR:s generalsekreterare Lena Höglund, Carl Olehäll (KDUN), Milla Knuuti (SUN),. Bakerst: Nicholas Kujala (NCF). Högra sidan nerifrån upp: John Backvid (NUU), Karolina Lång (FNUF), Anna Falkenberg (NLU) och Barbara Gaardlykke Apol (FNSU).