Nicholas Kujala vill blir UNR:s president

Nicholas Kujala ställer upp som kandidat för president för UNR.

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) föreslår Nicholas Kujala (Svensk Ungdom, Finland) till president för Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Kujala är 24 år gammal och har ett mångårigt engagemang i nordiska frågor bakom sig. Han har bland annat varit medlem i internationella kommittén för Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, där han arbetat med nordiska frågor på EU-nivå. Kujala har även varit medlem av UNR:s presidium det senaste året. Kujala studerar naturvetenskaper vid Helsingfors Universitet, och har tidigare även studerat statskunskap i Helsingfors.

  • UNR har stärkt sin intressebevakning och aktivitet det senaste året. Jag vill fortsätta bygga på det arbete som gjorts inom UNR, och föra organisationen ännu mer framåt, säger Nicholas Kujala. I och med nya former av deltagande, har unga en allt bättre möjlighet att påverka sin omgivning. UNR ska vara redo att svara på de behov som unga har i Norden, och vara ännu aktivare som en nordisk aktör. Vår framtidsvision ska vara en reflektion av den nordiska ungdomens vision, konstaterar Kujala.

 

  • Det har aldrig funnits ett större behov för ett starkare och djupare samarbete i Norden än nu. Vi behöver en stark röst som representerar våra ungdomsorganisationer, inte endast i Nordiska Rådet, men överlag i hela Norden. Varje ungdom i Norden ska ha känslan att deras röst hörs och att deras idéer för ett bättre Norden tas på allvar. Därför ger vi vårt fulla stöd åt Nicholas Kujala som vår kandidat till UNR:s president. Han representerar fullkomligt den vision vi har för framtiden i Norden. – styrelsen för Nordiska Centerungdomens Förbund.

 

Ungdomens Nordiska råd samlas till sin session den 25-27.10.2019 i Stockholm. På sessionen väljs ett nytt presidium och president.

Mer information:

Nicholas Kujala

Kandiderar till president för Ungdomens nordiska råd UNR
+358451594399
Nicholas.kujala@su.fi

 

Under UNR:s session väljs nytt presídium och ny president. Kandidaturer till presidentposten kan anmälas ända till 26.10. åt UNR:s koordinator, Christa Elmgren på unr@pohjola-norden.fi.

UNR:s aprilmöte

UNR möttes till sitt aprilmöte i Köpenhamn. Under sitt presidiemöte talade vi bland annat om sessionen i Stockholm, UNR:s finansiering samt planerade vidare på Nordiska Rådets biodiversitetsprojektet som UNR är engagerad i.

Därefter följde Nordiska Rådets temasession i samma by. Temat var ”jämställdhet”. Under temasessionens debatt höll UNR:s president, Barbara Gaardlykke Apol, ett inlägg om betydelsen av jämställdhet inom utbildning. Kön påverkar vilka utbildningar personer söker till, om man slutför sin utbildning och hur man placerar sig på arbetsmarknaden. I studie- och utbildningsplaneringen borde beaktas även faktorer som påverkar jämställdheten, detta för att råda bot på ojämlikheten.

Under utskottsmöten lyfter UNR upp sessionens antagna resolutioner. UNR:s medlemmar har inte röst- eller förslagsrätt i Nordiska Rådet, därmed ligger det största arbetet i att framföra saker på utskottsmöten och partigruppsmöten, för att dessa kan föra vidare resolutioner som medlems- eller utskottsförslag. UNR:s resolutioner är delade per utskott och även per möte, så att resolutioner tas upp i bäst passande utskott och vid rätt tillfälle.

Läs hela mötesrapporteringen här: https://unginorden.org/nyheder/motesrapportering

 

UNR:s januarimöte

UNR
Mötesrapportering 1/2019

Hej!
I mitten av januari möttes UNR i Reykjavik för presidiemöten och Nordiska Rådets januarimöte. På UNR:s eget möte söndagen 20.1. följde vi upp resolutionsarbetet, påbörjade planeringen för sessionen 2019 samt planerade intressanta besök i Köpenhamn som tangerar UNR:s tema 2019 – gränshinder!
För att öka transparensen och förståelsen över UNR:s arbete, skriver vi nu hur UNR agerar för att övervaka och jobba framåt de resolutioner som UNR:s session demokratiskt väljer. UNR har en alldeles unik möjlighet att få ungas politik hörd, intressebevakningen är en av presidiets viktigaste uppgifter.
Det primära sättet för UNR:s presidie att arbeta för UNR:s resolutioner är genom utskottsarbetet i Nordiska Rådet. I Nordiska Rådets fyra utskott, sitter två av UNR:s presidiemedlemmar i varje utskott – utom UNR:s president som sitter i Nordiska Rådets presidium. Presidiemedlemmarna lobbar aktivt för ett positivt mottagande av UNR:s resolutioner i utskotten, men även partigruppsarbetet är viktigt, eftersom de i slutändan är partigruppen som kan lägga fram medlemsförslag i Nordiska Rådet med utgångspunkt i UNR:s resolution.
Inom UNR:s presidium har resolutionerna delats in enligt Nordiska Rådets utskott, och därefter har presidiemedlemmarna valt under vilka möten vilka resolutioner skall lyftas upp.
UNR:s möten på Reykjavik innebär bl.a. följande:
UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol (Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom) representerar UNR i Nordiska Rådets presidium. Presidiet diskuterade Nordiska Ministerrådets budgetprioriteringar kommande år, 2020. UNR:s resolution om ”Norden i Skolan” lade presidiet vikt på. Temat är först och främst en UNR resolution, men har fått starkt stöd från Nordiska Rådet.
I utskottet för tillväxt och Utveckling i Norden representeras UNR av John Backvid (Nordisk Ungkonservativ Union) och Carl Olehäll (Kristdemokratisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Försäljning av snus skall tillåtas i hela Norden” och ” Att Nordiska rådet mer aktivt jobbar med frågor som gäller arbetsmiljö, hem- och distansarbete, samt användandet av jobbmobiler och andra digitala arbetsredskap utanför arbetstid” – bägge resolutioner blev positivt mottagna. UNR väntar nu på att partigrupperna skall lyfta fram dessa resolutionerna som medlemsförslag.
I utskottet för Välfärd i Norden representeras UNR av Anna Falkenberg (Nordens Liberale Ungdom) och Milla Knuuti (Socialistisk Ungdom i Norden). UNR lyfte fram resolutionen om ”Fri abort i Norden”, vilken blev väldigt positivt mottagen – dock efter en livlig debatt. Socialdemokratiska gruppen lovade att ta resolutionen i deras namn och föra ärendet vidare i Nordiska Rådet som ett medlemsförslag.
I utskottet för Kunskap och Kultur representerades UNR av Karolina Lång (Föreningarna Nordens Ungdomsförbund). Utskottet hade en bl.a. en livlig diskussion om översättningsstöd för vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris i fråga om små språk. UNR:s tidigare resolution om ett stödprogram för ”Students at risk” fortsätter i utskottet presenterades fyra nya resolutioner av UNR: könsuppdelning i yrkeslivet ska lösas genom utbildning, samnordisk ansökningsportal för vidaregående utbildning, Norden på skolschemat, mer psykologisk hjälp redan i skolorna. Ledamöterna diskuterar till näst resolutionsförslagen i sina respektive partigrupper.
I utskottet för Hållbart Norden representeras UNR av Nicholas Kujala (Nordiska Centerungdomens Förbund) och Alex Sigal (Grön Ungdom i Norden). UNR lyfte bl.a. fram resolutionen om en gemensam reglering av plastartiklar i Norden samt Norden som ett förande exempel i ersättandet av engångsplast. Utskottet var positivt inställt till UNR:s förslag och ser utöver dessa positivt på ungdomarnas inkluderande i beslutsfattandet. Utskottet har t.ex. valt två ”kontaktpersoner” UNR kan bolla idéer med och lyfta upp relevanta resolutioner.

För att öka kontinuiteten och för att upprätthålla kontakten, har UNR:s presidie valt att mötas minst en gång per månad. Fysiskt i samband med Nordiska Rådets möten och via video de övriga gångerna. Nästa gång UNR möts fysiskt är i Köpenhamn i april i samband med Nordiska Rådets temasession.

Vi önskar en god fortsättning på vintern och en solig början på våren när den väl kommer!

Presidiet
Ungdomens Nordiska Råd

 

I bilden från vänster sida: UNR:s generalsekreterare Lena Höglund, Carl Olehäll (KDUN), Milla Knuuti (SUN),. Bakerst: Nicholas Kujala (NCF). Högra sidan nerifrån upp: John Backvid (NUU), Karolina Lång (FNUF), Anna Falkenberg (NLU) och Barbara Gaardlykke Apol (FNSU).

UNR:s session valde nytt presidie och godkände 22 resolutioner

Ungdomens Nordiska Råd samlades till sin årliga session den 26.–28. oktober 2018 i Oslo, Norge. I sessionen deltog representanter från medlems- och observatörsorganisationer från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, sammanlagt ungefär 70 personer.

Under sessionen debatterades flera olika politiska frågor inom internationell politik, miljö, ekonomi, nordisk politik, försvar, utbildning, arbetsmarknad och socialpolitik. Sammanlagt inlämnades 34 resolutionsförslag, som sedan behandlades i partigrupper och arbetsgrupper under lördagen och söndagen. Av dessa 34 resolutioner godkändes 22 av dem och de presenteras i denna rapport. Det kommande året hoppas vi att dessa resolutioner kommer att lyftas fram och ligga till grund för debatter inom Nordiska rådets olika utskott och partigrupper.

Sessionen inleddes på fredagen med ett seminarium, där årets övergripande tema var ”Norden och miljön”. UNR:s president Kati Systä inledde seminariet med ett välkomsttal. Detta följdes av ett anförande av Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet. Därefter följde en paneldiskussion med temat ”Genmodificeret mad”. I den medverkade Kati Systä, Rikke Lundsgaard från Danmarks Naturfredningforening och Trine Hvoslef-Eide från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ole Johan Borge fungerade som moderator för paneldiskussionen.

Under själva sessionen hade vi även besök av Nordiska Rådets rådsdirektör Britt Bohlin, Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, Nordisk råds vicepresident Martin Kohlberg, Nordiska Rådets president 2017 Britt Lundberg, Nordisk Råds seniorrådgivare Mette Garvin Damsgaard, Nordisk Råds rådgivare Matilda af Hällström och av Ivar Josefsson, representant för ReGeneration 2030.

Under sessionen valdes en ny president, Barbara Gaardlykke Apol från Färöarna och Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU). Barbara vill under det kommande året stärka det nordiska samarbetets roll samt framhäva styrkan i UNR:s mångtaliga medlemsorganisationer. Det nya presidiet består förutom presidenten av Anna Falkenberg (NLU), Carl Olehäll (KDUN), Nicholas Kujala (NCF), Milla Knuuti (SUN), Alex Sigal (GUN), John Backvid (NUU), Gabriel Kroon (NFU) och observatör Karolina Lång (FNUF).

Läs alla godkända resolutioner och berättelse och verksamhetsåret 2017-2018 i UNR:s slutdokument 2018

UNR:s presidie 2018-2019. Från vänster nedersta raden: Milla Knuuti, Anna Falkenberg, Barbara Gaardlykke Apol, Elva Hronn Hjartadottir och Liina Isto. Från vänster översta raden: Christoffer Thomsen, Zacharias Sandvik, John Backvid, Dag Henrik Nygård, Alex Sigal, Carl Olehäll, Nicholas Kujala och Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson.

Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd

Nordens Liberale Ungdom foreslår Christoffer Thomsen (Fremskrittspartiets Ungdom, Norge) til president for Ungdommens Nordiske Råd. Christoffer har 11 års erfaring med politikk og har vært aktiv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har vært internasjonal leder for Fremskrittspartiets Ungdom i 3 år og har opparbeidet seg et bredt nettverk i Norden og Europa.

 

”UNR representerer fremtiden og derfor vil jeg jobbe for at ungdom får være med å påvirke politikken i Norden og at vi skal bruke alle våre medlemsorganisasjoner til å legge press på våre nasjonalforsamlinger for å få gjennomslag.” Sier Thomsen.

 

”Våre utfordringer i fremtiden er å forvalte våre velferd bærekraftig og ta vare på jordkloden, vi i Norden må samarbeide og bruke våre maritime kunnskaper for å redusere plast i våre hav.”

 

Som president i UNR vil jeg jobbe for å inkludere våre medlemsorganisasjoner i arbeidet til presidentskapet. Det er viktig at det er kort vei fra medlemsorganisasjonene og inn i presidentskapet slik at UNR forblir en aktiv stemme for ungdom i Norden.

 

Jeg vil som president for UNR jobbe for å være en aktiv profil i den offentlige debatten, og jobbe for at fremme UNRs vedtatte politikk på relevante arrangement og debatter.

 

Christoffer Thomsen

+47 95 13 59 30

ct@fpu.no

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom foreslår Barbara Gaardlykke Apol til præsident for Ungdommens Nordiske Råd

 

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU) foreslår Barbara Gaardlykke Apol (Sosialistisk Ung, Færøerne) til præsident for Ungdommens Nordiske Råd. Barbara er 23 år og studerer økonomi på Færøernes Universitet. Hun har flere års erfaring i politisk arbejde, studenterpolitik og internationalt samarbejde. Blandt andet har hun været landsformand for Sosialistisk Ung på Færøerne og senere Færøernes Studenterforening (Meginfelag Føroyskra Studenta). Derudover har hun været med-koordinator i pilotprojektet af Vestnordisk Ungdomsråd, bestyrelsesmedlem i Foreningen Nordens Ungdom på Færøerne (Norrøna Ungmannafelag Føroya) og ungdomsrepræsentant i Færøernes nationalkommission til UNESCO. Det seneste år har hun også været medlem i UNRs præsidium, og i september blev hun valgt som vicepræsident for UNR.

 

”Jeg har i flere år arbejdet med en bred vifte af ungdomsorganisationer, og gennem det arbejde har jeg samlet en masse erfaringer, som jeg nu også vil bruge af mere i UNR,” siger Barbara. ”Vi skal sætte os ambitiøse mål og arbejde hårdt for at nå dem.”

 

Om UNRs potentiale siger Barbara: ”UNRs største styrke er organisationens størrelse. Med omkring 80 medlemsorganisationer fra alle politiske baggrunde, har vi et stort potentiale til at nå vores fælles mål. Det skal vi bruge!”

 

Som præsident for UNR vil Barbara arbejde for:

 

Som præsident i UNR vil jeg fortsætte det gode arbejde, som det tidligere præsidie har lavet, bl.a. med at sikre en mere jævn kontinuitet i vores arbejde mellem sessionerne. Præsidiemedlemmernes etårige mandat skal bruges konstruktivt og effektivt.

 

Videre vil jeg arbejde for, at UNR skal være mere synligt i den offentlige debat. Vi skal stræbe efter at være tilstede til alle relevante arrangementer, som vi bliver inviteret til, og vi skal også stræbe efter at få de nordiske mediers opmærksomhed. Dette er vigtigt, om vi ønsker større indflydelse og en stærkere organisation.

 

UNR spiller en vigtig rolle i det nordiske samarbejde, og vores opgave er unik. Gennem årene har UNR også vist, at vores ungdommens synspunkter er betydningsfulde for det nordiske samarbejde. Dette kan blandt andet ses i de mange medlemsforslag, der bliver lagt for Nordisk Råd, der har en oprindelse i en UNR resolution. Disse succeshistorier skal vi gøre mere ud af for at styrke UNRs indflydelsesmæssige position. Vi skal synliggøre vores resultater mere – både overfor vores partnere og medlemsorganisationer.

 

Spørgsmål er I velkomne til at henvende til

Karin Reginsdóttir Joensen

Sosialistisk Ung-repræsentant i FNSUs bestyrelse

Sosialistisk Ung Faroe Islands international@su.fo

 

Barbara Gaardlykke Apol

Email: barbara.apol@yahoo.com

telefon: +298 250920

Kati Systä ställer inte upp för omval

Ungdomens Nordiska Råds president för 2017–2018, Kati Systä (GUN), ställer inte upp till omval på den inkommande sessionen i Oslo.

”Det gångna året har varit väldigt lärorikt och givande och nu är det dags för någon annan att föra UNR vidare. Vi har lyckats med mycket, både politiskt och med tanke på UNR som organisation. Jag vill uppmuntra alla att ställa upp till UNR:s president. Posten ger chanser att påverka och föra fram ungas tankar på sätt som man inte får någon annanstans”, säger Kati Systä.

Ungdomens Nordiska Råd väljer en ny president samt presidium för perioden 2018–2019 under sin session den 26–28.10 i Oslo, Norge. Personer som önskar ställa upp i presidentvalet ombes skicka en kort introduktion om sig själv till UNR:s koordinator Christa Elmgren (unr@pohjola-norden.fi), senast 22.10.2018.

Mer information:

Kati Systä
President för Ungdomens Nordiska Råd
tel + 358 44 3005760
Epost: kati.systa@turku.fi

Christa Elmgren
Koordinator för Ungdomens Nordiska Råd
+358407748107, unr@pohjola-norden.fi

Nordic Regional Youth Camp: Young Eyes on Sustainability in the Arctic Dimension

How can the young generation impact sustainability in the Arctic? In late August, the Youth League of the Finnish Norden Association in collaboration with the Nordic Youth Council organized a camp for young influencers together with three partner organizations from the Nordic countries and Russia in Helsinki, Finland. Read more about the young vision for the Arctic! Below, find the statements put forth by the camp participants:

PRIORITIZE THE ARCTIC ENVIRONMENT

REDUCE THE COSTS TO DEVELOPE THE ARCTIC ENTREPRENEURSHIP

GREATER INCLUSION OF INDIGENOUS PEOPLES AND YOUTH IS NEEDED FOR BETTER DECISION-MAKING

 

The Nordic Regional Youth Camp: Young Eyes on Sustainability in the Arctic Dimension strived to replicate the youth event arranged ten years ago in adjunction to the Nordkalotten Conference in Tornio, Finland. Finland is holding the Arctic Council presidency 2017-2019, therefore Finland and Helsinki presented itself as the perfect arena to discuss Arctic issues in the summer of 2018. The event was based on the “Planet”-perspective in the Nordic Council of Ministers’ Arctic Cooperation Program 2018-2021 and financed primarily by Nordregio.

 

In the light of climate change, the Arctic region is facing big changes that force us to rethink our way of living, policy-making and working. As the hosting organization, we wanted to find a way to do productive cooperation and find sustainable solutions to save our fragile Arctic. Leading specialists on the Arctic provided guidance and inspirations for the camp participants to find solutions and turn the challenge of the Arctic region in to an opportunity. And solutions we found, as you can see from our statements above. Participants from Denmark, Norway, Russia and Finland came together and visualized a prosperous and sustainable solution for the Arctic from a young perspective!

 

The Youth League of the Finnish Norden Association in cooperation with the Nordic Youth Council as well as InnoBarentsLab, a student organization at the University of Lapland, Barents Regional Youth Council (Kirkenes, Norway) and Garant the Center of Social Technologies (Arkhangelsk, Russia), were all a part of organizing and gathering young voices from allover the Arctic Region and the Nordic Countries to discuss and find solutions for challenges in the Arctic region, as well as spark the discussion on the region onwards, to a broader audience.

 

The camp was preceded by a two-day “pre-camp”, where the coaches and team members had an opportunity to gain background information and deeper knowledge regarding the issues that were discussed during the camp. We had the pleasure of visiting René Söderman at the Ministry for Foreign Affairs and hear about the agenda setting in the Arctic and hearing more about the business side of sustainability from Timo Rautajoki, the CEO of Finland Chamber of Commerce Lapland. Petra Laiti, Chair of the Finnish Sami Youth Organization introduced team members to the new Arctic generation. The pre-camp also included an educational visit to the Ministry of Agriculture and Forestry, were team members heard about Finnish actions towards a sustainable North. We also had a unique opportunity to visit Arctia Ltd, Finnish manufacturer of ice breakers. All these informative and interesting visits concluded in a handout for the participants of the camp. The handout gave background and broadened the dimension of discussion about the “Arctic” and “sustainability”.

 

The three-day youth camp had two separate programs – Arctic challenges and policy-making program and Media and communication program.

 

The Arctic challenges and policy-making program focused on presenting recent outlooks on the Arctic region, sustainability, business opportunities and youth perspectives on the region, through prominent speakers. Participants were further divided into three teams: Sustainability and Environment in the Arctic, Sustainable Business Opportunities in the Arctic and Shaping the Future Generation in the Arctic.

The media and communication program focused on how to get your voice and message out, how to communicate in the public sphere, how to influence, how to build a successful campaign, how to be a storyteller. The participants in the media and communication program made communication strategies and concrete media material based on the debate and conclusions made in the other program of the camp.

These two separate programs worked together for a common goal. Read the statements on what the participants concluded that should be done for sustainability in the Arctic Dimension and get to know their faces on our social media channels under the hashtags: #nryc18 #keepingitarctic

Ungdomens Nordiska Råd: Samarbete behövs för hållbara liv och näringar i kustsamhällen

 

Havsisen i norra Grönland anses vara den starkaste i världen. Ändå fick vi cirka två veckor sedan läsa att havsisen har nu brutits sönder på grund av den rekordvarma sommaren. Detta är första gången som isen har smultit på sommaren och det finns ingenting som vi kan göra åt det nu. Det här är något som vi bör ta i beaktande när vi diskuterar klimat och miljö här på Grönland. Ungdomens Nordiska Råd vill lägga särskilt fokus på klimatförändringens påverkan i kustsamhällen och för medborgare i Arktiska områden.

Vad betyder smältande havsis för lokalsamhällen eller medborgaren? Under sitt sommarmöte har utskottet för ett hållbart Norden fått lära sig om detta: varmare vatten i kustområden innebär att fiskar som behöver kallt vatten, flyttar sig längre ut då kustvattnet blivit för varmt för dem. Detta i sin tur innebär att de som fått sitt levebröd från fiske måste köra längre ut. Detta leder till ökade driftkostnader. Här är ett konkret sätt hur uppvärmningen blir dyr för människor och lokalsamhällen i kustområden i Arktis.

Helt praktiskt innebär klimatförändringen i sin olika former längre arbetsdagar för yrkesfiskare och längre tider borta från sina familjer och vänner. Naturens mångfald påverkas också på andra sätt, vilket i sin tur påverkar också turistnäringen. Klimatförändringen påverkar medborgare i kustområden. Längre fiskeresor ökar även användningen av fossila bränslen, vilket innebär att klimatförändringen försnabbas och att vi därmed hamnar i en ond cirkel. Skeppsfart är en nödvändighet för lokala samhällen längs kusterna och behöver således effektiva åtgärder som hjälper nu men också mer långsiktigt. Därför behöver lokala ekonomier och näringar hållbara lösningar. I fiskenäringens fall innebär detta bl.a. alternativa bränslen. Det finns ett flertal forskningsprojekt på gång om hållbara bränslen och de bästa lösningarna kan se annorlunda ut i olika delar av Norden. Forskningssamarbete är nyckeln även här och koordinerade projekt producerar resultat mer effektivt. Dessa lärdomar måste tas till vara.

Dessa frågor är aktuella och angår samtliga nordiska länder. Det finns en mängd kunskap kring hållbarhet i kustområden och nu behövs det kunskapsöverföring. Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har föreslagit att det öronmärks specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd och att man inrättar referensområden fria från mänsklig påverkan. På detta sätt kan vi bedöma hur undervattensmiljöer har påverkats av fiske och sjöfart. Dessa förslag är riktade till Östersjön men kan även tas i bruk i andra delar av Norden.

Därför vill UNR se att nordiska länderna samarbetar för hållbara liv och näringar i kustsamhällen och

• gemensamt skapar långsiktiga lösningar och satsar på utvecklandet av icke-fossila bränslen och skydd av arktiska havsmiljöer

• skapar stödsystem och säkerställer livskraften i kustsamhällen då näringar påverkas av klimatförändringen

För mera information:
Kati Systä
President, Ungdomens Nordiska Råd
+358 443005760 / kati.systa@gmail.com

Christa Elmgren
Koordinator, Ungdomens Nordiska Råd
+358 407748107 / unr@pohjola-norden.fi

Ny koordinator för Ungdomens Nordiska Råd

Ungdomens Nordiska Råd (UNR) har valt Christa Elmgren (22) till ny koordinator. Elmgren påbörjar sitt arbete i början av augusti. Elmgren efterträder Jannica Renman som innehaft posten sedan januari 2016. Den nyanställda helsingforsbon studerar statskunskap vid Helsingfors Universitet. Elmgren har tidigare varit aktiv inom olika studentorganisationer samt innehar gedigen erfarenhet av internationella arbetsmiljöer och administrativt arbete.

"Jag väntar med iver på att få börja jobbet på UNR. Nordiska frågor ligger mitt hjärta närt, och jobbet ger en ypperlig möjlighet att utforska detta intresse. Jag ser framemot att fördjupa mig i alla de spännande frågor UNR jobbar med, och inte minst att få lära känna alla de ansikten och personer som UNR berör” säger Elmgren.

Koordinatorn för UNR arbetar på deltidsbasis och ansvarar för det organisatoriska arbetet i samråd med generalsekreteraren. Koordinatorn bistår därtill presidiet i dess arbete.

Ungdomens Nordiska Råd är ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden och koordinatorn jobbar i Helsingfors.