Oscar Sameland kandiderar till ordförande för Ungdomens nordiska råd!

Nordisk ungkonservativ union nominerar Oscar Sameland till president för Ungdomens nordiska råd.

”UNR representerar alla ungdomsförbund i Norden, från vänster till höger och från Grönland i väst till Finland i öst. Detta gör UNR unikt ur ett internationellt perspektiv och är en tillgång som vi behöver ta tillvara. Därför vill jag stärka paraplyorganisationerna som ju utgör själva kärnan för UNR.”

Oscar Sameland är 28 år och ledamot av presidiet för Ungdomens nordiska råd där han är representant i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling. I utskottet har Oscar drivit igenom flera resolutioner som antogs på UNR:s senaste session, bland annat om artificiell intelligens och en gemensam arbetsmarknad i Norden.

Oscar har flera år arbetat för Moderata Ungdomsförbundet i Sverige som organisationssekreterare. Under sin mångåriga bakgrund i MUF har han tillägnat sig erfarenhet om hur man engagerar medlemmar och organiserar ett politiskt förbund. Oscar innehar vidare politiska uppdrag i Stockholms stad för Moderaternas räkning. För närvarande skriver han på en kandidatuppsats inom företagsekonomi. Om Oscar väljs kommer han att bli UNR:s första president från Sverige.

”UNR har en stark position inom Nordiska rådet. Tyvärr känner inte alla medlemsförbund engagemang för UNR, vilket gör att många ungas röster inte blir hörda i det nordiska samarbetet. UNR behöver vara inkluderande och fokusera på frågor där det råder bred enighet mellan de olika paraplyorganisationerna. Detta krävs om vi ska nå framgång på områden som är avgörande för oss unga – klimatförändringarna, det försämrade säkerhetsläget och en tilltagande global konkurrens för att nämna några.